Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i chcemy działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale także z zasadami zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Działamy etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Głównym zadaniem compliance jest minimalizowanie ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania się do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

Zobacz: Compliance

Kodeks etyki GK PGE

Ale PGE wymaga od siebie czegoś więcej, dlatego budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o zasadę przestrzegania prawa i zasad etycznych oraz zasad zrównoważonego biznesu, czemu w szczególności służą takie regulacje wewnętrzne jak choćby Kodeks Etyki.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie. Określono w nim podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Dokumenty do pobrania

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych 

Sposobem na to, aby postępować jak należy, jest wdrażanie przejrzystych i transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń. Staramy się także edukować wszystkich naszych pracowników w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę antykorupcyjną.

Wymagamy od siebie i od naszych pracowników. Staramy się także wymagać od naszych partnerów. Od swoich obecnych i przyszłych kontrahentów oczekujemy postaw zgodnych z „Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE”, w którym znalazły się wytyczne określające podstawowe zasady współpracy.

Zobacz: Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych 

Dbamy o relacje z PartneRami biznesOwymi

Tak brzmi jedna z zasad Kodeksu etyki. Bezpośrednio z tego zapisu wynika jasny komunikat skierowany do partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, jakich praktyk oczekujemy w prowadzonej przez nich działalności.

„Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE” określa minimalne wymagania wobec kontrahentów Grupy w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

Dobre praktyki w PGE

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność w zgodzie z nimi.

Wiemy, jak duże znaczenie ma dobra i przejrzysta komunikacja z naszymi akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Staramy się to robić m.in. poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, jak choćby prezentacja „PGE Big Book” z kompletnym equity story czy plik z wieloletnimi danymi kwartalnymi Grupy dostępny w strefie analityka. Skrupulatnie stosujemy się także do zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

gkpge_odpowiedzialnybiznes_site