Regulamin konkursu

„Compliance Day

 

1.   Warunki ogólne

 1.1. Organizatorem Konkursu „Compliance Day” na najciekawsze wideo o temacie „Compliance w mojej codziennej pracy” (dalej „Praca konkursowa” lub „Film”), nagrane telefonem komórkowym (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000059307, kapitał zakładowy w wysokości 19.165.048.497,25 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-025-05-41, (dalej: „Organizator”).

1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawai obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik Konkursu”). Warunki uczestnictwa określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu (Formularz zgłoszenia Uczestnika Konkursu).

1.3. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora (Departament Compliance PGE SA), na stronie intranetowej Organizatora oraz w mobilnej aplikacji konkursowej. Za Koordynację Konkursu z ramienia Organizatora odpowiada Departament Compliance PGE SA (dalej „Koordynator”).

1.4. Konkurs jest konkursem z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

2. Zasady Konkursu

2.1. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu Pracy konkursowej, tj. filmu nagranego telefonem komórkowym, o temacie „Compliance w mojej codziennej pracy”.

2.2. Przekazanie Pracy konkursowej następuje za pomocą specjalnie w tym celu opracowanej aplikacji mobilnej PGE Konkurs Compliance ( dalej „Aplikacja Mobilna”), którą należy zainstalować na prywatnym lub służbowym telefonie komórkowym. Instalacja aplikacji odbywa się w następujący sposób:

1. Zeskanowanie kodu QR lub wyszukanie aplikacji Expo Client w App Store lub Google Play.

2. Pobranie aplikacji Expo Client.   

3. Uruchomienie aplikacji Expo Client i podanie danych logowania:

Dane logowania:

Login: Compliance

Hasło: Compliance

4. Pobranie aplikacji konkursowej PGE Konkurs Compliance.

5. Instrukcja obsługi aplikacji znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

6. Film może zostać nagrany dowolnym stylem, w tym także graficznym/ animacji, wyłącznie przy użyciu Aplikacji Mobilnej.

7. Dopuszczone do konkursu będą wszystkie nagrania wideo nagrane i wysłane przez Aplikację Mobilną, z zastrzeżeniem pkt 2.5., 2.6. i 9.1.

8. Praca Konkursowa niespełniająca wymagań określonych w Regulaminie nie będzie dopuszczona do udziału w Konkursie, a przetwarzane na rzecz Organizatora dane Uczestnika Konkursu zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

9.. Zabrania się przesyłania Prac Konkursowych o niepożądanej przez Organizatora treści, tj. w szczególności sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w GK PGE, w tym w szczególności sprzecznej z Kodeksem etyki GK PGE oraz zawierającej treści o charakterze wulgarnym, erotycznym, obrażającej uczucia patriotyczne, religijne lub polityczne. W takim wypadku Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz usunąć jego Pracę Konkursową wraz z jego danymi osobowymi ze wszystkich posiadanych zasobów, w tym ze stron internetowych oraz intranetowych Organizatora. W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności  Organizator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu jego wykluczenia z Konkursu. Wykluczenie jest ostateczne i nie przysługuje na nie żaden środek odwoławczy.

 

3.   Czas trwania Konkursu

3.1. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia jego ogłoszenia do dnia  1 lipca 2019 r. z podziałem na  następujące etapy:

a. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 6 czerwca 2019 r.,

b. przesyłanie prac konkursowych od 6 czerwca 2019 roku do 21 czerwca 2019 r.

c. rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 1 lipca 2019 r.

3.2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie intranetowej Organizatora. Dane osobowe Zwycięzców będą publikowane w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy spółki/ oddziału, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym w szczególności za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona intranetowa Organizatora oraz drogą e-mailową.

 

4.      Zasady uczestnictwa w Konkursie

4.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej PGE lub osoby stale współpracujące ze spółkami Grupy Kapitałowej PGE na podstawie umów cywilnoprawnych.

4.2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową.

4.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4.4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym i przyznanie jej dostępów wymaganych do prawidłowej pracy Aplikacji Mobilnej (nadanie dostępu do kamery, mikrofonu i galerii zdjęć w telefonie).

4.5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie w przypadku występowania Zespołu Konkursowego jest wypełnienie Zał. 1 i zebranie wymaganych zgód od wszystkich osób występujących w filmie.

4.6. Oświadczenie stanowiące Zał. 1 do Regulaminu powinno zostać załączone w formie zdjęcia wypełnionego formularza.

4.7.  Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez członków Zespołu Konkursowego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: „RODO”), oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych, (dalej: „Przepisy”). Zakres danych obejmuje kategorie podane w Formularzu Zgłoszenia Uczestnika Konkursu.

 

5.   Zasady Oceny Prac Konkursowych

5.1. Komisja dokona oceny przekazanych Prac Konkursowych oraz wybierze zwycięzcę konkursu (dalej „Zwycięzca Konkursu”).

5.2. Każda Praca konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania kryteriów formalnych (terminowość i kompletność zgłoszenia, parametry Filmu) oraz następujących kryteriów artystycznych: walory artystyczne takie jak: ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność, niekonwencjonalność prezentacji tematu, humor, ciekawy przekaz.

5.3. Ocenie podlegają jedynie Prace Konkursowe o właściwych parametrach określonych w Regulaminie, które zostały prawidłowo przekazane Organizatorowi, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.4. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłaniania Zwycięzcy Konkursu.

 

6.      Nagrody

6.1. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do odbioru jednego, podwójnego zaproszenia na koncert Bon Jovi który odbędzie się  12 lipca (piątek) 2019 roku o godz. 16.30 na PGE Narodowym w Warszawie. Jeśli w filmie Zwycięzcy Konkursu występują więcej niż 2 osoby (dalej „Zespół Konkursowy”), Zwycięzca jest uprawniony do odbioru dodatkowego, podwójnego zaproszenia dla osób uczestniczących w Filmie. (dalej „Nagroda”).

6.2. Informacja o odbiorze Nagrody zostanie przez Organizatora wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy Zwycięzcy.

6.3. W konkursie przewidziano nagrody, których wartość jednostkowa nie przekracza 349 brutto.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.

 

7. Prawa autorskie

7.1.  Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. autorskie prawa majątkowe do przysłanego Filmu.

7.2. Organizator ma prawo publikowania otrzymanej Pracy Konkursowej w wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora, także na stronach internetowych i intranetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w czasie trwania Konkursu orazw terminie trzech lat od zakończenia Konkursu.

7.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie pomysłu, scenariusza itd. według, którego powstała Praca Konkursowa i posługiwanie się nimi, tworząc materiały promocyjne i szkoleniowe. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie dochodził ewentualnych roszczeń przysługujących mu z tytułu niemajątkowych praw autorskich.

7.4. Złożenie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu wypełnionego Formularza Zgłoszenia Zespołu Konkursowego tym samym potwierdza jego udział w Konkursie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika Konkursu i przysługuje mu do niego całość praw autorskich. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

8. Inne Postanowienia

8.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika Konkursu, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika Konkursu zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz usunąć jego Pracę Konkursową wraz z jego danymi osobowymi ze wszystkich posiadanych zasobów, w tym ze stron internetowych oraz intranetowych Organizatora. W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności  Organizator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu jego wykluczenia z Konkursu. Wykluczenie jest ostateczne i nie przysługuje na nie żaden środek odwoławczy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona intranetowa Organizatora oraz drogą e-mailową.

8.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz.165 ze zm.).

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

8.5. Organizator ma prawo w toku realizacji Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, o których Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany co najmniej w zakresie: firma i adres siedziby. Za działania i zaniechania podmiotów trzecich Organizator odpowiada jak za własne.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Praca konkursowa i Formularz Zgłoszenia Zespołu Konkursowego.

Załącznik nr 2 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 - Instrukcja obsługi aplikacji PGE Konkurs Compliance