Compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości („Compliance w przedsiębiorstwie”, Bartosz Makowicz, Wolters Kluwer Polska, 2011r.)

Działalność w zakresie compliance wywodzi się przede wszystkim z instytucji finansowych, które dostrzegły znaczenie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującym prawem oraz minimalizacji ryzyka wywołania zaburzeń w tej sferze. Obecnie zalety compliance docenia coraz więcej największych światowych firm produkcyjnych czy też usługowych, a rozmiary budowanych działów compliance rosną od jednoosobowego stanowiska pracy do potężnych departamentów o złożonej strukturze terytorialnej i zadaniowej, skutecznie podnosząc pozytywny wizerunek firmy, zwiększając zaufanie do niej. Jednocześnie na całym świecie, także w Europie i Polsce, przedsiębiorstwa działają proaktywnie i same budują swoje systemy compliance, stosując się do zasady „self policing”, czyli zadbania o to, aby wewnątrz firmy funkcjonowały rozwiązania w zakresie kontroli zgodności.

GK PGE jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podobnie, jak inne największe przedsiębiorstwa energetyczne, PGE ponosi odpowiedzialność wobec klientów, pracowników, swoich właścicieli, ale także szerzej – całego społeczeństwa. Odpowiedzialność ta polega między innymi na tym, że zawsze i wszędzie powinniśmy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, respektować podstawowe zasady etyczne oraz działać w sposób zrównoważony. 


Zadania w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance) Komórki właściwa ds. Compliance obejmują następujące obszary tematyczne:


1. Zasady uczciwego biznesu GK PGE, w tym Kodeks etyki GK PGE.
2. Ochrona konkurencji i konsumentów.
3. Przeciwdziałanie korupcji.
4. Korzystanie z zasobów firmy.
5. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
6. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML).
7. Zakupy i zamówienia publiczne (łańcuch dostaw).
8. Konflikt interesów.
9. Bezpieczeństwo informacji.
10. Środowisko naturalne.
11. Polityka antymobbingowa.
12. Współpraca pomiędzy pracownikami.
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
14. Relacje ze społecznościami lokalnymi.
15. Relacje z klientami.
16. Relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi.
17. Zasady uczciwej komunikacji korporacyjnej.

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości, informacje o podejrzeniu i/lub wystąpieniu incydentów niezgodności, których skutki mogą być szkodliwe dla GK PGE, jej pracowników lub kontrahentów, w szczególności w zakresie działań o charakterze przestępczym, korupcji, niegospodarności, przypadków nadużycia władzy, łamania praw pracowniczych, konfliktu interesów itp. mających miejsce w spółkach GK PGE. Sygnalistą może być każdy, w szczególności pracownik, konsultant, wykonawca, podwykonawca, dostawca lub klient.

Kodeks etyki lub Kodeks postępowania jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w organizacji, w którym określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, partnerów biznesowych i dostawców.

Ponieważ pracownicy i menedżerowie w naszej firmie mogą różnie pojmować i tolerować ryzyko (a nawet kierować się różnymi motywacjami), potrzebny jest jednolity program, ułatwiający nam wszystkim w PGE przestrzeganie prawa, czyli – System Zarządzania Zgodnością (Compliance) GK PGE. System ten będzie składał się z trzech podstawowych filarów, takich jak: Zapobieganie, Identyfikacja nieprawidłowości i Reagowanie.

gkpge_odpowiedzialnybiznes_site