Sprzedaż importowanego węgla kamiennego:

 

Sprzedaż importowanego węgla kamiennego dla klientów instytucjonalnych (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej lub inne), przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel kamienny oraz pośredniczące podmioty węglowe.


Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości. 

 

Więcej informacji dla samorządów >>>

 

 

 

Klienci instytucjonalni (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej lub inne), przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel kamienny (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczące podmioty węglowe. Oferta nie jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej.

Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości.

Cena węgla opałowego typu ekogroszek/ groszek to około 1390 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla opałowego typu orzech to około 1390 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, a także cena węgla typu miał energetyczny to około 990 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Po uzupełnieniu formularza, tj. złożeniu zapytania o ofertę, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla kamiennego. Umowa sprzedaży węgla kamiennego będzie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kontrahenta wskazany w formularzu. Kontrahent zobowiązany jest do:

- wydruku wszystkich załączników wiadomości e-mail w 2 egzemplarzach;

- własnoręcznego czytelnego podpisu (imię i nazwisko) na ostatniej stronie każdego z przesłanych załączników wraz z pieczęcią firmową;

- odesłania w 2 egzemplarzach podpisanych oryginałów wszystkich załączników na adres: PGE Paliwa sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31- 587 Kraków.

Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie po otrzymaniu przez PGE Paliwa 2 podpisanych egzemplarzy przesłanej dokumentacji.

Po otrzymaniu oryginałów podpisanych dokumentów, nastąpi kontakt telefoniczny ze strony PGE Paliwa w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Organizacja transportu węgla kamiennego oraz jego koszt są po stronie odbiorcy.

 

 

 

Podstawowe dane dotyczące kontrahenta

Adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności:

Dane kontaktowe

 

Status akcyzowy kontrahenta

 (cena węgla zostanie powiększona o podatek akcyzowy w wysokości 32,84 PLN/Mg)

Art. 31 a, ust 1 ustawy o podatku akcyzowym:

„Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,
 9. (uchylony).”

 

Podstawowe dane handlowe przyszłej transakcji

Sortyment węgla kamiennego:

Wolumen dla danego sortymentu:

(minimalny wolumen przyszłej transakcji nie może wynosić mniej niż 25 ton)

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t

[...] Rozwiń

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PGE Obrót S.A. (dalej ,,Sprzedawca’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.pgepaliwa@gkpge.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży węgla kamiennego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania umowy sprzedaży węgla kamiennego, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celach analitycznych (np. optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 6. b prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
  2. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
  6. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży węgla kamiennego będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2;
  2. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom tj. agentom lub partnerom, z którymi współpracuje Sprzedawca realizując umowę sprzedaży węgla kamiennego lub łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom, które nabywają wierzytelności i pomiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania przez Panią/Pana zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży węgla kamiennego. Dane mogą być przekazane również podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, policja, prokuratura lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy.
 9. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Sprzedawcy przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Sprzedawca może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Sprzedawca zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Sprzedawcę sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 10. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaż węgla kamiennego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży węgla ze Sprzedawcą.
Zwiń

 

 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie odbiorę węgiel kamienny?

Węgiel kamienny będzie do odbioru we wskazanym przez PGE Paliwa miejscu. Ustalenie czasu i miejsca odbioru nastąpi telefonicznie po kontakcie przez PGE Paliwa.

 

Jaka jest forma i termin zapłaty za węgiel kamienny?

Dla klientów instytucjonalnych (zakup na własne cele opałowe), w tym w szczególności, Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych (tj. samorządowych spółek komunalnych), za 30-dniowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia faktury VAT przez PGE Paliwa.

Dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel kamienny (w tym gospodarstw rolnych lub gospodarstw ogrodniczych) oraz pośredniczących podmiotów węglowych, poprzez przedpłatę w wysokości 110% wartości brutto danej dostawy. Rozliczenie przedpłaty nastąpi po odbiorze węgla według faktycznie odebranej ilości.

 

Czy węgiel kamienny posiada odpowiednie certyfikaty?

Węgiel kamienny posiada odpowiednie certyfikaty. Badania węgla kamiennego przeprowadzają niezależne i akredytowane laboratoria.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy sprzedaży węgla kamiennego?

Do zawarcia umowy sprzedaży węgla kamiennego niezbędne jest jedynie wypełnienie dedykowanego formularza udostępnionego na stronie PGE.

 

Jakie rodzaje węgla są dostępne?

W ofercie dostępny jest ekogroszek/ groszek, orzech i miał.

 

Czy muszę sam organizować transport węgla kamiennego?

Tak, za transport węgla kamiennego odpowiada odbiorca.

 

Jaki jest czas realizacji zamówienia?

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wielkości transakcji i będzie wskazany w treści umowy sprzedaży węgla.

 

Ile maksymalnie węgla kamiennego mogę zakupić?

Wielkość zakupu węgla kamiennego nie jest limitowana.

 

Czy mogę gdzieś sprawdzić status zamówienia?

Status realizacji zamówienia można sprawdzić, dzwoniąc na numer infolinii.

 

Czy mogę zaproponować miejsce odbioru węgla kamiennego?

Węgiel kamienny będzie do odbioru we wskazanym przez PGE Paliwa miejscu.

 

Czy mogę zwrócić towar?*

Węgiel kamienny może zostać zwrócony, w przypadku gdy, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dany podmiot ma prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących konsumentowi.

*dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych