Warsztaty informacyjne dla dostawców produktów i usług zainteresowanych współpracą przy projekcie budowy morskich farm wiatrowych dla PGE odbyły się w piątek 18 czerwca b.r. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele PGE, PGE Baltica, jak również duńskiej firmy Ørsted. Wydarzenie zgromadziło blisko 500  firm, z których ponad 400 stanowiły firmy krajowe. Podczas warsztatów uczestnicy mogli m.in.: zapoznać się z harmonogramem  inwestycji PGE w morskie farmy wiatrowe, zakresem prowadzonych prac, czy planami rozwoju infrastruktury portowej. Został również zaprezentowany portal zakupowy PGE, tak żeby ułatwić potencjalnym wykonawcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez PGE. Została stworzona również możliwość wpisania się do bazy potencjalnych dostawców PGE. Zaprezentowane zostały również przykłady budowania lokalnego łańcucha dostaw przez duńskiego partnera PGE - firmę Ørsted. 

To kolejne warsztaty PGE z potencjalnymi wykonawcami. PGE zrealizowała już także spotkania z firmami zainteresowanymi udziałem w postępowaniach z obszaru ciepłownictwa i lądowej energetyki wiatrowej.

W planach PGE ma kolejne spotkania z potencjalnymi kontrahentami z branży morskiej energetyki wiatrowej, aby na bieżąco informować i zachęcać ich do udziału w projekcie offshore. PGE będzie na bieżąco publikować informacje o toczących się procesach inwestycyjnych i zakupowych skierowanych na rynek, jak również zapewni otwarty dostęp do udziału w tych procesach przez każdego zainteresowanego wykonawcę.

Podczas warsztatów wysłuchaliśmy następujących prezentacji: 

„Potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

 • PGE jako promotor rozwoju branży offshore w Polsce.
 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Europie i w Polsce.
 • Stabilne ramy rozwoju.

„Od polskiej strefy Morza Bałtyckiego ku głębokim wodom” – Rasmus Errboe, Wiceprezes Ørsted, Szef na Europę Kontynentalną

 • Polska – atrakcyjny rynek dla morskiej energetyki wiatrowej.
 • Obecność polskich dostawców w dotychczasowych projektach Ørsted na całym świecie.
 • Przykład Grimsby: zaangażowanie w lokalny łańcuch dostaw.

„Stan prac przy projektach morskich farm wiatrowych w PGE” – Monika Morawiecka, Prezes  Zarządu PGE Baltica

 • Status prac poszczególnych projektów Baltica.
 • Podstawowe parametry techniczne Morskiej farmy wiatrowej Baltica.
 • Kontrakty długoterminowe dla morskich farm wiatrowych – w jakich pakietach będzie prowadzona kontraktacja (element morskich farm wiatrowych).

"Najlepsze praktyki Ørsted dostosowane do lokalnych rynków” – Martin Méchali, Starszy Dyrektor, szef rozwoju projektów na Europę Kontynentalną, Ørsted

 • Wsparcie dla lokalnego udziału – światowe studia przypadków.
 • Ramy projektu Baltica 2+3.
 • Powszechne praktyki w zamówieniach offshore.

Prezentacja portalu zakupowego PGE – Adam Domański, Dyrektor Departamentu Zakupów PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 • Prezentacja Systemu Zakupowego GK PGE.
 • Komunikacja na linii Wykonawca – Zamawiający.
 • Kluczowe kroki przed składaniem ofert (proces rejestracji wykonawcy).
 • Kluczowe kroki przy składaniu ofert.
 • Wsparcie Wykonawców w razie problemów z obsługą Systemu Zakupowego GK PGE  (Help Desk).

"Porty i infrastruktura morska” – Krzysztof Fuzowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych, PGE Baltica

 • Porty wymagane do obsługi morskich farm  wiatrowych.
 • Dialog prowadzony ws. portów instalacyjnych, portów serwisowych wiatrowych i jednostek pływających do ich obsługi.

***

PGE: Record attendance at offshore workshops for potential suppliers

PGE Polska Grupa Energetyczna has held information workshops for potential suppliers of products and services for its offshore wind farm development project in the Baltic Sea. The online event was attended by nearly 500 firms, including more than 400 Polish businesses.

The information workshops for product suppliers and service providers interested in working on PGE’s wind farm development project were held on 18 June 2021. The workshops featured representatives from PGE, PGE Baltica and Denmark-based Ørsted. The event was attended by close to 500 companies, including more than 400 Polish firms. They had the opportunity to learn about the timetable for PGE’s investments in offshore wind farms, the scope of work and plans to develop port infrastructure. PGE’s procurement website was also presented in order to make it easier for potential contractors to participate in tenders organised by PGE. They also had the option to sign up for PGE’s potential contractor database. Local supply chain development case studies were presented by PGE’s Danish partner Ørsted.

This is yet another series of PGE’s workshops with potential contractors. Previous editions were addressed to firms interested in participating in tenders concerning the district heating and onshore wind areas.

„Potential of development of offshore wind energy facilities in Poland” - Ryszard Wasiłek, Vice-President for Operations of the Board of PGE

 • PGE as promoter of the development of the offshore industry in Poland.
 • Potential of the offshore wind energy in Europe and Poland.
 • Stable framework for development.

From the Polish zone of the Baltic Sea towards deep waters - Rasmus Errboe, SPV Ørsted, Head of Continental Europe

 • Poland - an attractive offshore wind market.
 • Polish suppliers already in Ørsted’s projects worldwide.
 • Grimsby case: Local supply chain engagement.

„Status of work with offshore wind farms in PGE” - Monika Morawiecka, Chairman of the Board of PGE Baltica

 • Status of work in individual Baltica projects.
 • Basic technical parameters of the Baltica Offshore wind farm.
 • Long-term contracts for offshore wind farms - in what packages the contract award procedure will be carried out (component of offshore wind farm).

 Ørsted’s best practices tailored at local markets, Martin Méchali, Senior Director, Head of Project Development, Continental Europe, Orsted

 • Worldwide case studies for local content support.
 • Baltica 2+3 project frames.
 • Common practice in offshore procurement.

Presentation of the PGE procurement portal - Adam Domański, Director of PGE Procurement Department

 • Presentation of the GK PGE procurement portal.
 • Communication between the Contractor and the Ordering Party.
 • Key steps prior to the submission of bids (contractor registration procedure).
 • Key steps at submitting bids.
 • Support for Contractors in the event of problems when dealing with the GK PGE Procurement System (Help Desk).

Ports and offshore infrastructure - Krzysztof Fuzowski, Deputy Chairman of the Board for Operations, PGE Baltica

 • Ports required for operating offshore wind farms.
 • Dialogue as regards installation ports, wind farm service ports and vessels required for their operation.