Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli m. in. zapoznać się z kolejnymi etapami inwestycji i zakresem prowadzonych prac oraz będą mieli możliwość dopisać się do bazy potencjalnych dostawców PGE. Spotkanie będzie okazją do poznania projektów i budowania przyszłych relacji biznesowych.

 

Warsztaty będą realizowane w formie transmisji wideo, w ramach której przedstawiciele PGE przedstawią prezentacje. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

 

Termin: 18.06.2021 r.  godz.: 10:00 – 12:30

Agenda wydarzenia:

10:00 Przywitanie przez prowadzącego

10:05 – 10:20  „Potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 • PGE jako promotor rozwoju branży offshore w Polsce.
 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Europie i w Polsce.
 • Stabilne ramy rozwoju.

10:25 – 10:35 „Od polskiej strefy Morza Bałtyckiego ku głębokim wodom” – Rasmus Errboe, Wiceprezes Ørsted, Szef na Europę Kontynentalną

 • Polska – atrakcyjny rynek dla morskiej energetyki wiatrowej.
 • Obecność polskich dostawców w dotychczasowych projektach Ørsted na całym świecie.
 • Przykład Grimsby: zaangażowanie w lokalny łańcuch dostaw.

10:40 – 10:55 „Stan prac przy projektach morskich farm wiatrowych w PGE” – Monika Morawiecka, Prezes  Zarządu PGE Baltica

 • Status prac poszczególnych projektów Baltica.
 • Podstawowe parametry techniczne Morskiej farmy wiatrowej Baltica.
 • Kontrakty długoterminowe dla morskich farm wiatrowych – w jakich pakietach będzie prowadzona kontraktacja (element morskich farm wiatrowych).

11:00 – 11:15 „Najlepsze praktyki Ørsted dostosowane do lokalnych rynków” – Martin Méchali, Starszy Dyrektor, szef rozwoju projektów na Europę Kontynentalną, Ørsted

 • Wsparcie dla lokalnego udziału – światowe studia przypadków.
 • Ramy projektu Baltica 2+3.
 • Powszechne praktyki w zamówieniach offshore.

11:20 – 11:30 Przerwa

11:30 – 11:45 Prezentacja portalu zakupowego PGE – Adam Domański, Dyrektor Departamentu Zakupów PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 • Prezentacja Systemu Zakupowego GK PGE.
 • Komunikacja na linii Wykonawca – Zamawiający.
 • Kluczowe kroki przed składaniem ofert (proces rejestracji wykonawcy).
 • Kluczowe kroki przy składaniu ofert.
 • Wsparcie Wykonawców w razie problemów z obsługą Systemu Zakupowego GK PGE  (Help Desk).

11:50 – 12:05 „Porty i infrastruktura morska” – Krzysztof Fuzowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych, PGE Baltica

 • Porty wymagane do obsługi morskich farm  wiatrowych.
 • Dialog prowadzony ws. portów instalacyjnych, portów serwisowych wiatrowych i jednostek pływających do ich obsługi.

12:20 Zakończenie warsztatów przez prowadzącego

 

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza online: https://meeting15.com/pl/join-event/warsztaty-dla-wykonawcow/2526

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 czerwca 2021 r.  do godziny 15.00.

Transmisja wydarzenia w języku polskim i angielskim.

W przypadku pytań związanych z wydarzeniem prosimy o kontakt z:

Agnieszka Pakuła, PGE Baltica, tel. 885 775 519, e-mail: agnieszka.pakula@gkpge.pl

Adriana Piwnicka, PGE SA, e-mail: adriana.piwnicka@gkpge.pl

 

***

 

Offshore workshop. As early as on June 18

As early as on June 18 we invite you for a workshop for contractors organized by the PGE Group, which will be related to the construction of wind farms. We will jointly utilize the power of Baltic wind and transform it to electric energy.

 

During the workshop the participants will have a chance to get acquainted with subsequent stages of the project and the scope of works being conducted and will have the opportunity to join the list of potential PGE suppliers. This meeting will be the occasion to learn about the projects and build future business relationships.

 

The workshop will be carried out in the form of a video transmission, as part of which the PGE representatives will give their presentations.

date: 18.06.2021 time: 10.00 – 12.30

 

Agenda of the event:

10:00 - Welcoming by the MC

10:05 – 10:20  - „Potential of development of offshore wind energy facilities in Poland” - Wojciech Dąbrowski, Chairman of the Board of PGE

 • PGE as promoter of the development of the offshore industry in Poland.
 • Potential of the offshore wind energy in Europe and Poland.
 • Stable framework for development.

10:25 – 10:35   From the Polish zone of the Baltic Sea towards deep waters - Rasmus Errboe, SPV Ørsted, Head of Continental Europe

 • Poland - an attractive offshore wind market.
 • Polish suppliers already in Ørsted’s projects worldwide.
 • Grimsby case: Local supply chain engagement.

10:40 – 10:55  „Status of work with offshore wind farms in PGE” - Monika Morawiecka, Chairman of the Board of PGE Baltica

 • Status of work in individual Baltica projects.
 • Basic technical parameters of the Baltica Offshore wind farm.
 • Long-term contracts for offshore wind farms - in what packages the contract award procedure will be carried out (component of offshore wind farm).

11:00 – 11:15 Ørsted’s best practices tailored at local markets, Martin Méchali, Senior Director, Head of Project Development, Continental Europe, Orsted

 • Worldwide case studies for local content support.
 • Baltica 2+3 project frames.
 • Common practice in offshore procurement.

11:20 – 11:30 Brake

11:30 – 11:45 – Presentation of the PGE procurement portal - Adam Domański, Director of PGE Procurement Department

 • Presentation of the GK PGE procurement portal.
 • Communication between the Contractor and the Ordering Party.
 • Key steps prior to the submission of bids (contractor registration procedure).
 • Key steps at submitting bids.
 • Support for Contractors in the event of problems when dealing with the GK PGE Procurement System (Help Desk).

11:50 – 12:05 – Ports and offshore infrastructure - Krzysztof Fuzowski, Deputy Chairman of the Board for Operations, PGE Baltica

 • Ports required for operating offshore wind farms.
 • Dialogue as regards installation ports, wind farm service ports and vessels required for their operation.

12:20 – Completion of workshop by the MC

 

We encourage you to register as early as possible using the online form: https://meeting15.com/en/join-event/warsztaty-dla-wykonawcow/2527

Applications will be accepted till June 17, 2021 till 15:00.

Transmission of the event in Polish and English.

If you have  any questions related to this event, please get in touch with:

Aleksandra Pakuła, PGE Baltica, tel. 885,775,519, e-mail: agnieszka.pakuła@gkpge.pl

Adriana Piwnicka, PGE SA, e-mail: adriana.piwnicka@gkpge.pl