W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 19 maja 2017 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 27 października 2017 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży aktywów EDF w Polsce na rzecz Spółki.

31 października 2017 r. PGE otrzymało powiadomienie od spółek EDF o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prawnego następcy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wcześniej, EDF otrzymał już zgody odpowiednich władz rządowych we Francji. PGE otrzymało zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskało warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających termin zamknięcia transakcji na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji to 13 listopada 2017 r.

Informacja o przeniesieniu akcji nabywanych spółek i o zakończeniu procesu przejęcia aktywów EDF w Polsce zostanie przekazana odrębnymi raportami bieżącymi Spółki.