Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Energii (reprezentującego Skarb Państwa) o odwołaniu pana Radosława Osińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2017 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).