Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2009 roku został dokonany przydział akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki ("Akcje Oferowane") na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku, wraz ze zmianami ("Prospekt").


Na zasadach określonych w Prospekcie dokonano przydziału 259.513.500 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset trzynastu tysięcy pięciuset) Akcji Oferowanych przydzielając inwestorom indywidualnym 38.927.025 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć) Akcji Oferowanych, zaś inwestorom instytucjonalnym 220.586.475 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych.


Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).