Powrót

Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

  • Numer raportu: 7/2018
  • Data sporządzenia raportu: 16.03.2018 10:58
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wniesienia pozwu o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 15 marca 2018 r. wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie uchylenia ww. uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site