Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2016

  • Numer raportu: 7/2017
  • Data sporządzenia raportu: 10.02.2017 17:16
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2016.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2016 roku wyniesie około 7.385 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4.182 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2.230 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 500 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 373 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie około 2.447 mln złotych.

Szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku wyniosła 8.152 mln złotych.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2016 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 53,67 TWh.

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 168 zł za MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2016 nastąpi 7 marca 2017 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site