Powrót

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 30/2014
  • Data sporządzenia raportu: 06.06.2014
  • Podstawa prawna raportu: <p></p>

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż został zgłoszony sprzeciw do protokołu do uchwał nr 1, 2 oraz 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site