Powrót

Przyjęcie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku

  • Numer raportu: 29/2020
  • Data sporządzenia raportu: 19.10.2020 10:33
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2020 r. Zarząd PGE przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy PGE („Grupa”) do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku („Strategia”). W poniższym raporcie przedstawiamy najistotniejsze elementy nowej Strategii. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prezentacja dotycząca Strategii zostanie opublikowana na stronie internetowej PGE.


Cele Strategii

Strategia jest odpowiedzią Grupy na głębokie zmiany w sektorze, które nastąpiły w ostatnich latach oraz oczekiwania społeczne, które w ocenie Zarządu będą determinować jego przyszłość. PGE chce odegrać rolę lidera transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce oraz wspierać budowanie otoczenia rynkowego sprzyjającego transformacji energetycznej.
Celem Grupy PGE jest równoważenie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów działalności, maksymalizując wartość dodaną dla akcjonariuszy.


Kluczowe kierunki rozwoju i obszary ograniczenia działalności

Kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy PGE będą energetyka wiatrowa morska i lądowa, fotowoltaika, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz usługi energetyczne. W obszarze dezinwestycji i ograniczenia działalności znajdą się energetyka węglowa, program energetyki jądrowej, handel węglem kamiennym oraz obszary wsparcia spoza działalności podstawowej.

Misja i wizja

Misją Grupy PGE jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Wizja spółki przekłada się na trzy priorytety strategiczne, które obejmują:
-wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska
-świadczenie nowoczesnych usług energetycznych
-sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy

Energia przyjazna dla środowiska

Jako lider transformacji PGE deklaruje zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85%, a energia odnawialna stanowić będzie 50% generowanej energii. Do 2050 r. PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100% energii ze źródeł odnawialnych.

Grupa PGE jest gotowa do przeprowadzenia procesów transformacji sektora i przygotowania konwencjonalnej podstawy systemu elektroenergetycznego do funkcjonowania w nowej strukturze właścicielskiej. Spółka będzie pionierem rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej. W 2030 r. moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW a dzięki przygotowaniu kolejnych projektów na nowych obszarach - w 2040 r. przekroczyć 6,5 GW.
Równocześnie w najbliższych latach kontynuowany będzie program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do roku 2030.
W segmencie ciepłownictwa Grupa chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 r. ich udział ma stanowić powyżej 70% w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła, lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska.
Ważną rolę w transformacji energetycznej będzie odgrywać wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko.

Nowoczesne usługi energetyczne

Fundamentem transformacji energetycznej jest infrastruktura sieciowa oraz partnerskie relacje z klientami. W ramach segmentu dystrybucji poprawione mają zostać parametry jakościowe dostaw energii (skrócenie przerw w dostawach energii o 8% w dużych miastach i 50% na pozostałych obszarach do 2025 r.) oraz sprawność, transparentność i efektywność kosztowa procesów przyłączeniowych. W celu pełnego wykorzystania możliwości źródeł rozproszonych i zapewnienia bezpiecznej pracy systemu niezbędna jest modernizacja sieci oraz budowa magazynów energii (planowane co najmniej 800 MW do roku 2030). Do realizacji tych celów konieczna jest stabilność finansowa i wypracowanie wsparcia w modelu regulacji OSD gwarantującego realizację tych wyzwań, co powinno przełożyć się na oczekiwany wzrost FCFF (Free Cash Flows to Firm – wolne przepływy do przedsiębiorstwa) o 0,7 mld PLN.
PGE chce utrzymać najwyższy na rynku poziom satysfakcji klientów wynikający z jakości obsługi i oferty usług energetycznych. Planowane działania w tym zakresie obejmują rozwój profesjonalnych usług energetycznych oraz zintegrowanie kanałów kontaktu i sprzedaży. Zakładany wzrost marży w segmencie detalicznym wyniesie 0,4 mld PLN średniorocznie.
Spółka chce budować dodatkową wartość poprzez zapewnienie klientom aktywnego udziału w transformacji energetycznej oferując m.in. instalacje OZE dla klientów oraz usługi dostępu do rynków (planowane 1 GW mocy w usługach rynkowych). Segmenty te mają przyczynić się do wzrostu EBITDA sprzedaży detalicznej o ok. 25%.

Sprawna i efektywna organizacja

Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji i konkurencji, PGE będzie doskonalić efektywność funkcjonowania. Grupa zakłada obniżenie kosztów stałych o 15% do 2025 oraz 25% do 2030 r. w stosunku do bazy roku 2019 (bez ujęcia wartości efektów w segmencie Energetyki Konwencjonalnej). Profil działalności będzie ewoluował w kierunku wymagającym mniejszej pracochłonności i zmiany kluczowych kompetencji. Dźwignią poprawy sprawności funkcjonowania grupy będzie efektywny obszar ICT zapewniający automatyzację i cyfryzację procesów. Trendy demograficzne wpłyną na poziom zatrudnienia w Grupie oraz ścieżki kariery pracowników. Zakładany spadek zatrudnienia wyniesie 15% w 2030 r. oraz 50% w 2050 r., co wymagać będzie skutecznej realizacji projektów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Rozwój kadr ukierunkowany będzie na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych.

Inwestycje

Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld PLN z czego ok. 50% przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne.

Planowane efekty finansowe Strategii

W wyniku realizacji Strategii PGE chce budować stabilny poziom EBITDA z ewolucją w kierunku zielonym i regulowanym oraz ograniczyć ekspozycję na zmiany rynkowe. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w roku 2025 do ponad 6 mld w roku 2030.
Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego nastąpi przy zachowaniu stabilnego poziomu zadłużenia i zachowaniu aktualnego ratingu inwestycyjnego (BBB+/Baa1). Celem Grupy PGE jest pełne wykorzystanie możliwości finansowania dedykowanego dla zielonych inwestycji oraz finansowania pozabilansowego. Udział funduszy pomocowych w potrzebach finansowych Grupy PGE do 2030 r. ma wynieść co najmniej 25%.
Alternatywne pomiary wyników wykorzystane w Strategii:

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

EBITDA regulowana - zysk EBITDA osiągany w segmencie działalności, którego parametry przychodów określane są przez taryfy zatwierdzane przez odpowiedniego regulatora np.: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy dla ciepła i operatorów systemów dystrybucyjnych.

Zadłużenie finansowe netto - Zadłużenie finansowe krótko- i długoterminowe skorygowane o środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty i depozyty krótkoterminowe, oraz o środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
gkpge_relacjeInwestorskie_site