Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2013 r.

  • Numer raportu: 15/2014
  • Data sporządzenia raportu: 12.03.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2013, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób:
- na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł;
- 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy;
- 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A.
Proponowany dzień dywidendy to 5 września 2014 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 26 września 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site