Powrót

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.

  • Numer raportu: 13/2015
  • Data sporządzenia raportu: 25.06.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r., był Skarb Państwa.

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1.091.681.706 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 82,53% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 58,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site