Kluczowymi cechami branymi pod uwagę przy doborze finansowania są optymalne koszty, wystarczająca płynność (głębokość rynku) oraz horyzont czasowy (zapadalność).

Budowa dużych projektów infrastrukturalnych trwa nawet 4-5 lat a okres ich spłaty często przekracza 20 lat. PGE stara się, w miarę możliwości, dopasowywać zapadalność długu do horyzontu inwestycyjnego projektu.

Struktura i zapadalność zadłużenia (stan na 31 grudnia 2018 r.)

zadluzenie-2018.png

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Emitent”) poinformował, że w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 000 000 000 PLN, rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 roku niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 000 000 000 PLN, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją Zarządu Spółki. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 31 marca 2019 r.) wynosi 13.831.417.170,22 PLN, w tym zobowiązania przeterminowane 2.298.782,97 PLN.