Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2017 roku:

Okres Publikacja danych szacunkowych nie później niż:
Rok 2016 10 lutego 2017 r.
I kwartał 2017 r. 25 kwietnia 2017 r.
I półrocze 2017 r. 25 lipca 2017 r.
9 miesięcy 2017 r. 24 października 2017 r.

 

Spółka podkreśla, że powyższe daty sformułowane są jako nie później niż tzn. faktyczna publikacja szacunków może mieć miejsce wcześniej. 

Jednocześnie Spółka informuje iż w 2017 r. nie będzie publikowała comiesięcznych szacunkowych danych sprzedażowych  i operacyjnych. 

W 2017 roku informacje te będą przekazywane po zamknięciu poszczególnych kwartałów, razem z szacunkiem wyników finansowych. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za I kwartał 2017 r.

Wyszczególnienie Narastająco od początku roku 
2017 r. 2016 r. Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym: 15,00 TWh
13,16 TWh
+14%
- produkcja z węgla brunatnego.  10,60 TWh
8,52 TWh
+24%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych.  10,05 TWh
10,70 TWh
-6%
Wolumen dystrybuowanej energii.  8,96 TWh
8,64 TWh
+4%

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.