Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze Strategii Grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej Kogeneracja, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonujących w ramach Grupy, łącznie dysponujących blisko 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz ok. 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

 

Potencjał rozwoju ciepłownictwa w Polsce wynika bezpośrednio z uwarunkowań o charakterze ogólnosektorowym – ciepłownictwo wpisujące się w wizję rozwoju nowoczesnej „energetyki jutra”, jak również lokalnym – Polska jest jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie i posiada rozwiniętą infrastrukturę pozwalającą na przyłączanie nowych klientów, a zapewnienie dostaw ciepła jest równie ważne co zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie wysoka sprawność przy wytwarzaniu ciepła sieciowego zagwarantowana jest przez kogenerację czyli produkcję ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. Poprawia to efektywność wykorzystania paliw przyczyniając się do ochrony środowiska i jest jednym z kluczowych narzędzi walki z narastającym problemem smogu w wielu polskich miastach. Jednocześnie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Główne korzyści płynące ze Strategii Ciepłownictwa dla PGE to:

- Zapewnienie bardziej skutecznej odpowiedzi Grupy na nowe wyzwania i szanse

- Wzrost koncentracji zarządczej na biznesie ciepłowniczym – wydzielenie nowej linii biznesowej PGE Energia Ciepła

- Maksymalne wykorzystanie potencjału budowy wartości na lokalnych rynkach

- Zwiększenie udziału zysku EBITDA ze stabilnej, regulowanej działalności

 

Misja i wizja

Misja Grupy PGE w obszarze ciepłownictwa zakłada stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, przyczyniając się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Zgodnie z wizją rozwoju PGE stanie się firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność i współpracę z lokalnymi samorządami.

Strategia będzie realizowana zgodnie z wartościami Grupy PGE – Partnerstwem, Rozwojem i Odpowiedzialnością.

 

Cele strategiczne

Mając na względzie komfort i bezpieczeństwo energetyczne klientów oraz dbałość o poprawę jakości środowiska naturalnego PGE zamierza być:

- Najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w Polsce

- Firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru

- Największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego

- Inicjatorem zmian w sektorze

 

Kluczowe cele Strategii:

- Zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023

- Budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku

- Wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku

- Redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017

 

Zakładana dodatkowa roczna EBITDA, wynikająca z realizacji Strategii, to około 0,25 mld PLN w roku 2023 oraz około 1,0 mld PLN od roku 2030. Zakładana skumulowana dodatkowa EBITDA do 2023 roku to około 0,7 mld PLN oraz 4,2 mld PLN w latach 2024-2030.

 

Powyższe wartości nie uwzględniają zysków z aktywów ciepłowniczych będących aktualnie w posiadaniu Grupy, które wyniosły 829 mln PLN po 9 miesiącach 2017 roku.

 

Planowane inwestycje

Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosą około 6,9 mld PLN, w tym nakłady na rozwój nowych inicjatyw około 3,2 mld PLN, a około 0,8 mld PLN rozwój sieci ciepłowniczych i aktywów wytwórczych w obecnych lokalizacjach. Nakłady środowiskowe i utrzymaniowe wyniosą około 2,9 mld PLN.

 

Planowane nakłady w latach 2024-2030 to około 10,6 mld PLN, w tym nakłady na rozwój około 8,1 mld PLN, a 2,5 mld PLN to nakłady środowiskowe i utrzymaniowe.

 

Kierunki inwestowania i skala nakładów mają charakter indykatywny i będą podlegały ciągłej optymalizacji z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym  oraz z uwzględnieniem utrzymania ratingu kredytowego PGE na poziomie inwestycyjnym.

 

Wskazane nakłady inwestycyjne na realizację Strategii obejmują:

- Dostosowanie istniejących aktywów do wymagań regulacyjnych (w szczególności do konkluzji BAT)

- Bieżące utrzymanie

- Rozwój (w tym poprzez akwizycje) sieci ciepłowniczych oraz mocy wytwórczych

 

Planowane inwestycje dotyczą działalności regulowanej o relatywnie niskim ryzyku operacyjnym. Inwestycje w aktywa kogeneracyjne w oparciu o źródła nisko- i zeroemisyjne to istotny krok w kierunku dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE.

 

Inwestycje finansowane mają być w modelu korporacyjnym jak również projektowym, uwzględniając w jak największym stopniu instrumenty finansowe UE, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe uprawnienia CO2 i Fundusz Modernizacyjny).

 

Uwarunkowania realizacji Strategii

Grupa ocenia, że realizacja Strategii będzie uzależniona od spełnienia się szeregu warunków zewnętrznych, wśród których kluczowe mają charakter regulacyjny:

- Polityka energetyczna Polski

- System wsparcia kogeneracji, system wsparcia odnawialnych źródeł energii, Rynek Mocy

- Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej

 

Strategia podlegać będzie cyklicznej aktualizacji w odpowiedzi na zmiany otoczenia regulacyjnego i nowe szanse rynkowe.