Bezpośrednie otoczenie rynkowe Grupy PGE to krajowi wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. Obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym zawdzięczamy zmianom, które zostały zapoczątkowane w kwietniu 1997 roku, kiedy to w życie weszła ustawa Prawo energetyczne traktująca energię elektryczną jako towar. W ramach procesu integracji poziomej zakładów energetycznych, a następnie pionowej wytwórców, spółek dystrybucyjnych i spółek obrotu utworzone zostały cztery duże grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A, ENEA S.A, oraz Energa S.A. Konsolidacja i późniejsza prywatyzacja spółek miały na celu utworzenie silnych ekonomicznie przedsiębiorstw, które będą w stanie ponosić koszty niezbędnych inwestycji, oraz skutecznie konkurować z przedsiębiorstwami europejskimi.

Dodatkowo, oprócz zmian strukturalnych i własnościowych polski rynek przechodził w ostatnich latach szereg reform zmierzających do jego liberalizacji. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu, mających wpływ na obecny kształt rynku, należy zaliczyć wydzielenie prawne operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (tzw. unbundling), rozwiązanie kontraktów długoterminowych terminowych dla wytwórców energii elektrycznej i jednoczesne wprowadzenie systemu rekompensat, a także uwolnienie cen energii, z wyjątkiem grupy taryfowej G obejmującej gospodarstwa domowe. Odbiorcy mają również prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Funkcjonujące od 2010 roku tzw. obligo giełdowe, które zobowiązuje (z pewnymi wyjątkami) wytwórców energii elektrycznej do sprzedaży wyprodukowanej energii na konkurencyjnych warunkach za pośrednictwem giełdy towarowej lub innych platform obrotu uzupełnia obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.

Grupa PGE jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. W ramach Grupy Kapitałowej PGE prowadzimy działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa), produkcją ciepła oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym. PGE jest zatem przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, uczestniczącym w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej.

Grupa PGE w oparciu o wszystkie jednostki wytwórcze produkuje rocznie ok. 58 TWh energii elektrycznej (dane za 2019 rok), co odpowiada ok. 39% udziałowi w rynku.

Grupa PGE oferuje sprzedaż energii elektrycznej Klientom na terenie całego kraju. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym wyniosła ok. 42,9 TWh w 2019 roku, a udział w rynku wyniósł ok. 33% (wg danych na dzień 30 września 2019 r.).

Więcej informacji nt. otoczenia konkurencyjnego znajduje się w p. 4.5 Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok.

Więcej danych operacyjnych dotyczących Grupy PGE na tle innych polskich spółek energetycznych >>