Informacja dot. zasady szczegółowej I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z § 18 ust 1 pkt 4 Statutu wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej należy do kompetencji Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Przyjęto, iż wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, na podstawie przedstawionej przez Komitet Audytu rekomendacji co do wyboru i wynagradzania biegłych rewidentów, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej. 

W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wyborze Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym została zawarta umowa o badanie sprawozdań finansowych. Zakres umowy obejmuje badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2017-2018 oraz przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGE za okres kończący się dnia 30 czerwca 2018 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

EY Audyt Polska jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130.

Spółka nie korzystała w ostatnich 10 latach z usług EY Audyt Polska w zakresie badania sprawozdań finansowych.

W dniu 10 października 2017 roku Komitet Audytu przyjął do stosowania „Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną nie może przekraczać 5 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego. Procedura wyboru firmy audytorskiej implementuje regulacje zawarte w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 oraz uwzględnia wytyczne Ministra Energii dotyczące zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów.