Treść ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw energii (Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych).

 

RADA NADZORCZA

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie

 

działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kolejnej XI wspólnej kadencji zajmujących następujące stanowiska w Zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej „Spółka"):

 

Prezes Zarządu

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu dodatkowo powinien posiadać:

 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej co najmniej 3 lata;
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi;
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych dodatkowo powinien posiadać:

 • doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk ekonomicznych.

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnym powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnym dodatkowo powinien posiadać:

 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej, w szczególności w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła oraz zarządzania aktywami wytwórczymi;
 • doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych lub ekonomicznych lub w zakresie zarządzania.

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych dodatkowo powinien posiadać:

 • znajomość obszaru aktywów wytwórczych oraz znajomość rynku handlu energią oraz otoczenia regulacyjnego dotyczącego tego rynku.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania.

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnym dodatkowo powinien posiadać:

 • doświadczenie w obszarze zarządzania korporacyjnego, nadzorze właścicielskim i organizacji;
 • znajomość funkcjonowania spółek i grup kapitałowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk prawnych.

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji dodatkowo powinien posiadać:

 • doświadczenie w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub technicznym.

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Każdy kandydat na Członka Zarządu Spółki składa zgłoszenie, które zawiera:

1.    Imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail;

2.    Określenie stanowiska, na jakie kandyduje;

3.    W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:

 1. oświadczenie o złożeniu organowi lub podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 430 tj.), lub
 2. oświadczenie o złożeniu organowi lub podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ww. ustawy. 

Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych;
 3. Oświadczenie o stażu pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
 6. Oświadczenie dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
 7. Oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki;
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;
 10. Oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 11. Oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 12. Oświadczenie w przedmiocie zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 13. Oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 14. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 742 tj.);
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, o treści zgodnej z załączonym do niniejszego Ogłoszenia.

Dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie oryginałów lub poświadczonych kopiach. Kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne zgłoszenie kandydatów na stanowiska w Zarządzie należy składać w siedzibie Spółki w Departamencie Zarządu w Warszawie ul. Mysia 2, w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 lutego 2020 r. o godz. 15:00. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ..................................... (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 13 lutego 2020 r. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa w Departamencie Zarządu w godz. 9:00 - 15.00. Informacje dostępne będą również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Konkurs na Członków Zarządu” pod adresem: www.gkpge.pl/konkurs.

Rada Nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 17 lutego 2020 r.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Członków Zarządu.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się od 19 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności następujące zagadnienia podstawowe:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych;
 • koncepcja rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego odnośnie każdego stanowiska w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez powołania Członków Zarządu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

Administratorem danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 

Dodatkowe informacje o GK PGE: https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie