Meta Pixel script image

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 

 

I.    Informacje ogólne
1.    Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „PGE”, „Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
2.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się etapowo:
1)    I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;
2)    II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.


II.    Wymogi wobec kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
1.    Kandydat musi spełniać wszystkie następujące warunki:
1)    spełniać łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:
a)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d)    spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach prawa, 
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2)    w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - złożyć podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
3)    posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” oraz „secret UE/EU secret” lub złożyć zobowiązanie, że w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki bez zbędnej zwłoki podda się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz „secret UE/EU secret” na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2.    Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym warunków tj.: 
1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do parlamentu europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.    Ponadto kandydaci powinni: 
1)    posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
2)    posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
3)    posiadać doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji członka Zarządu;
4)    posiadać znajomość języka angielskiego;
5)    posiadać: doświadczenie i wiedzę w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej;
6)    posiadać dyplom MBA lub certyfikat CFA lub ukończone studia w zakresie zarządzania, finansów lub ekonomii.


III.    Zgłoszenie kandydata
1.    Każdy kandydat na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wskazanie preferowanej formy kontaktowania się 
z kandydatem podczas trwania postępowania kwalifikacyjnego.
2.    Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV); 
2)    list motywacyjny; 
3)    oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych; 
4)    oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; 
5)    oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 
6)    oryginał lub kopia poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających kandydata do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” oraz „secret UE/EU secret” lub pisemne zobowiązanie kandydata, że w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki, podda się bez zbędnej zwłoki procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz „secret UE/EU secret” na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
7)    oryginał lub kopia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata, wystawiona nie później niż w terminie 2 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym (w przypadku uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną, informacja w postaci pliku XML powinna zostać zapisana na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD);
8)    oświadczenia kandydata (w oryginale, podpisane przez kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego) o:
a)    spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c)    braku toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciwko kandydatowi oraz braku skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego,
d)    złożeniu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
e)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach i oświadczeniach) danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
3.    Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np.: referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych), które w ocenie kandydata będą przydatne na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 
4.    Kandydat pisemne zgłoszenie składa w Departamencie Zarządu, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, w dni robocze w godzinach 9:00 — 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych”. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.
5.    Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Departament Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).
6.    W przypadku, gdy do zgłoszenia zostaną dołączone kopie dokumentów poświadczone za zgodność przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
7.    W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie
na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8.    Termin otwarcia zgłoszeń kandydatów to 7 maja 2024 r.
9.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki spełniają w najszerszym zakresie wymagania do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

IV.    Rozmowy kwalifikacyjne
1.    Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w terminie od 9 maja 2024 r. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.
2.    Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydata z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przy użyciu technologii umożliwiającej, w czasie rzeczywistym, zarówno przekaz głosowy jak i wizualny (wideokonferencja).
3.    O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu lub pocztą elektroniczną na wskazany 
w zgłoszeniu adres e-mail.
4.    Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: (1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, (2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, (3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, (4) wiedzę w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej.
5.    Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
6.    Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
7.    Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.


V.    Zakończenie postępowania kwalifikacyjne
1.    Rada Nadzorcza dokona oceny kandydatów na podstawie dokumentów załączonych do zgłoszeń oraz udzielonych odpowiedzi podczas przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe każdego z kandydatów, jego kwalifikacje merytoryczne, a także kompetencje menedżerskie.
2.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
4.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.