Korporacyjne Zasady Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie Kapitałowej PGE to zbiór wspólnych w grupie standardów, które kreują dogodne i komfortowe warunki pracy, wspierające rozwój naszych pracowników a także pomagają realizować im cele biznesowe.

Nasze kluczowe zasady to:

 • umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia
 • umowa może być poprzedzona umową na okres próbny i/lub umowami na czas określony
 • w przypadku osób na stanowiskach kluczowych możliwe jest także zatrudnienie na innej  podstawie niż umowa o pracę
 • w uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony interesów GK PGE  danego pracodawcy lub    uregulowania dodatkowych aspektów relacji pracodawca-pracownik, możliwe jest zawieranie dodatkowych umów takich jak np. umowa o zakazie konkurencji, umowa szkoleniowa, umowa o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych
 • pracownicy są zatrudniani z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie organizacji bezpiecznego środowiska pracy (BHP)
 • szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, ustalane są według przepisów zewnętrznego i wewnętrznego prawa pracy
 • planujemy etatyzację, czyli określamy ile i jakiej jakościowo pracy potrzebujemy w określonej perspektywie czasowej
 • nowo przyjęci pracownicy biorą udział w procesie adaptacji, który polega na zapoznaniu nowego pracownika z informacjami o misji, wizji, strategii GK PGE, normach i wartościach, jakimi powinien kierować się Pracownik GK PGE. W  niektórych naszych spółkach trwać może nawet kilka miesięcy i polega dodatkowo na wdrożeniu nowozatrudnionego pracownika do zadań przewidzianych na danym stanowisku

Dzięki temu:

 • zapewniamy we właściwym czasie pracowników o wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach
 • wspieramy nowoprzyjętych pracowników w komfortowym wejściu do nowego środowiska pracy  
 • budujemy naszą markę pracodawcy
 • jest to dla nas ważne źródło pozyskania kadr o dużym potencjale rozwojowym
 • współpracujemy z Ministerstwem Klimatu oraz organizujemy własne prestiżowe programy stażowe i praktyk
 • na stałe współpracujemy ze szkolnictwem zawodowym

Dzięki temu:

 • stwarzamy młodym ludziom dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • proaktywnie przeciwdziałamy zjawiskom luki pokoleniowej i kompetencyjnej
 • umożliwiamy przemieszczenia pracowników wewnątrz Grupy PGE
 • wspieramy przez to pracowników w zakresie realizacji swoich aspiracji zawodowych
 • proces jest realizowany po uzgodnieniu szczegółowych warunków transferu między wszystkimi zainteresowanymi stronami
 • transfer w ramach GK PGE zawsze odbywa się z zachowaniem ciągłości stażu pracy dla celów uprawnień pracowniczych

Dzięki temu:

 • wspieramy aspiracje zawodowe naszych pracowników i rozwijamy ich kompetencje
 • efektywnie zarządzamy transferem wiedzy i kompetencji w Grupie PGE

Proces rozwoju opieramy o zasadę 70 - 20 - 10 gdzie:

 • 70 - to rozwój poprzez doświadczenie (np. zadania w codziennej pracy, udział w pracach zespołów projektowych,  praca zespołowa)
 • 20 - to rozwój poprzez relacje z innymi (np. otrzymywanie informacji zwrotnych, dzielenie się wiedzą, coaching, mentoring)
 • 10 - to rozwój poprzez udział w szkoleniach i kursach

Wykorzystujemy wspólny dla wszystkich pracowników GK PGE model kompetencji złożony z:

 • kompetencji ogólnofirmowych - wspólne dla wszystkich pracowników, wynikają z wartości GK PGE oraz misji i wizji organizacji
 • kompetencji menedżerskich - związane z pełnieniem roli koordynacyjno-zarządczej
 • kompetencji specjalistycznych - związane są z konkretnym obszarem merytorycznym realizującym zadania na danym stanowisku np. finanse, marketing, HR, sprzedaż

Dzięki temu:

 • stwarzamy naszym pracownikom komfortowe warunki do rozwoju swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych wynikających z przepisów prawa, wymagań stanowiskowych i zasad BHP
 • budujemy kulturę organizacji uczącej się, opartej na dzieleniu się wiedzą
 • zachęcamy naszych pracowników do podejmowania inicjatywy w zakresie samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą,
 • kształtujemy pożądane postawy i zachowania
gkpge_kariera_site