Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Kompleksowa obsługa Procesu Zmiany Sprzedawcy
 • Przygotowywanie wymaganych raportów, analiz, zestawień i informacji o statusie realizowanych zgłoszeń PZS
 • Importowanie oraz przetwarzanie danych pomiarowych w systemie dedykowanym do pozyskiwania danych pomiarowych
 • Monitorowanie kompletności danych pomiarowych
 • Prowadzenie rozliczeń i fakturowania sprzedaży energii elektrycznej dla Klientów
 • Przygotowywanie sprawozdawczości sprzedażowej zafakturowanej w systemie bilingowym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane  informatyczne lub matematyczne
 • Znajomość prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych, podstaw rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Wysoko  rozwinięte umiejętności analityczne
 • Sumienność, samodzielność i systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu
 • Otwartość na poznawanie nowych narzędzi informatycznych
 • Doświadczenie w obsłudze programów bilingowych będzie mile widziane

Ze swojej strony oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę

 

Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny proszę przesyłać do dnia 12 lipca 2017 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie, organizacja oraz monitoring pracy podległego obszaru kompetencyjnego
 • Koordynowanie Procesu Zmiany Sprzedawcy
 • Kompleksowa obsługa Procesu Zmiany Sprzedawcy
 • Weryfikacja danych dotyczących Procesu Zmiany Sprzedawcy
 • Przygotowywanie raportów, analiz, zestawień  oraz informacji o statusie realizowanych zgłoszeń Procesu Zmiany Sprzedawcy
 • Import oraz przetwarzanie danych pomiarowych w systemie dedykowanym do pozyskiwania danych pomiarowych
 • Monitorowanie kompletności pozyskiwanych  danych pomiarowych
 • Koordynowanie pracy  zespołu nad prawidłowym prowadzeniem rozliczeń i fakturowania sprzedaży energii elektrycznej dla Klientów
 • Przygotowywanie sprawozdawczości sprzedażowej zafakturowanej w systemie bilingowym
 • Podejmowanie inicjatywy i współdziałanie z innymi komórkami Spółki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości danych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, matematyczne
 • Doświadczenie i umiejętność zarządzania zespołem (wymagane doświadczenie kierowania zespołem w  organizacji lub projekcie)
 • Znajomość prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, podstaw rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Nastawienie na cele, otwartość na zmiany oraz nastawienie na współpracę (osiągnięcia)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Atuty:

 • Znajomość innych narzędzi informatycznych wspomagających pracę w projektach oraz w zarządzaniu procesowym
 • Doświadczenie w pracy w programach bilingowych

Ze swojej strony oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę

 

Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny proszę przesyłać do dnia 12 lipca 2017 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Eksploatacja, naprawa aparatury pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych, układów regulacji i sterowań AKPiA
 • Sprawdzanie blokad i zabezpieczeń technologicznych bloku energetycznego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” Grupa I pkt 2,9 oraz Grupa II pkt 10 bądź nabycie uprawnień
 • Znajomość układów pomiarów i automatyki, obsługa urządzeń informatycznych (komputer, sterownik PLC)
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Udział w szkoleniach branżowych

Oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U.  Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa kwalifikacyjnego.

należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail: z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Elektromechanik Przyrządów Aparatury Cieplnej i Automatyki” do dnia 7 lipca 2017 r.

Decyduje data wpływu do siedziby Oddziału. Przedkładane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów kubaturowych, w szczególności udział w przygotowaniu i opiniowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, w tym na etapie opracowania projektu budowlanego i podpisywania umowy o roboty budowlane, 
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
 • Wprowadzanie wykonawców na plac budowy, kontrolowanie dzienników budowy i ksiąg obmiarów,
 • Prowadzenie nadzoru na budowach w zakresie inwestycji i remontów na terenie działania PGE Dystrybucja Oddział Łódź,
 • Dokonywanie rozliczeń wykonywanych i odebranych robót,
 • Kontrolowanie budów pod kątem prawidłowości zastosowania rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych zgodnie z projektem i aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
 • Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców obowiązujących przepisów BHP oraz uregulowań wewnętrznych,
 • Podejmowanie czynności związanych z kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
 • Rozpatrywanie i opiniowanie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji budowlanej,
 • Udział w sporządzaniu harmonogramu robót i kontrolowanie oraz monitorowanie na bieżąco jego realizacji,
 • Udział w odbiorach technicznych i przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne.
 • Doradztwo techniczne, diagnozy techniczne, oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń,

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy,
 • Umiejętność kosztorysowania robót elektroenergetycznych,
 • Znajomość programu kosztorysowego NORMA PRO,
 • Znajomość prawa budowlanego,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Excel, MS Word
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

List motywacyjny oraz CV z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać klikając w przycisk, w temacie wiadomości wpisując: „Inspektor Nadzoru Budowlanego”.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Projektowanie modułów
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • Nadzór nad pracą programistów
 • Współpraca z architektami i analitykami
 • Przekładanie wymagań biznesowych na projekty

Profil idealnego kandydata:

 • 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku lub 4 na stanowisku starszego programisty
 • Znajomość języka C# i .NET Framework w wersji minimum 4.0
 • Znajomość praktycznych zasad programowania i projektowania obiektowego
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MS SQL, ORACLE)
 • Umiejętność modelowania struktur baz danych
 • Umiejętność tworzenia optymalnych zapytań SQL
 • Umiejętność analizy i optymalizacji kodu
 • Znajomość:
 • Entity Framework lub NHibernate
 • LINQ
 • technologii WCF
 • ASP.NET WebAPI
 • technologii ASP.NET (Web Forms, MVC, WebAPI, REST)
 • technologii HTML 5, JavaScript, jQuery, JSON, Bootstrap, CSS 3
 • rozwiązań typu AngularJS, Knockout, React
 • zagadnień projektowania i implementacji systemów webowych

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość zagadnień i procesów w branży energetycznej
 • Znajomość .NET Core (ASP.NET Core, EF Core)
 • Doświadczenie w integracji z systemami SAP
 • Kierowanie zespołem programistów

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współudział w opracowywaniu i aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej PGE
 • Monitorowanie wdrożenia strategii Grupy Kapitałowej PGE i realizacji inicjatyw strategicznych
 • Rozwijanie i wdrażanie metodyki zarządzania strategicznego w Grupie Kapitałowej PGE
 • Strategiczna analiza otoczenia i pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej PGE
 • Opracowywanie analiz, raportów i rekomendacji w zakresie strategicznych wyzwań dla Grupy Kapitałowej PGE
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie narzędzi usprawniających proces zarządzania strategicznego
 • Identyfikacja i ocena nowych inicjatyw strategicznych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym
 • Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zarządzania organizacją, efektywności operacyjnej i/lub projektów inwestycyjnych
 • Znajomość procesów i zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej
 • Znajomość technik, narzędzi i zasad analizy strategicznej oraz analiz ekonomiczno-finansowych
 • Znajomość przynajmniej jednej z metodyk zarządzania projektami: PMI, Prince2, Agile PM, mile widziane posiadanie certyfikatów
 • Znajomość metodyki Balanced Scorecard
 • Zdolność pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych oraz syntetycznej prezentacji wyników
 • Samodzielność i zaangażowanie
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Zaawansowana znajomość narzędzi pakietu MS Office
 • Znajomość VBA, SAP, IBM Cognos będzie atutem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Wsparcie w realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w ambitnym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju kompetencji i poszerzania wiedzy w wielu obszarach biznesu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Przygotowanie zadania inwestycyjnego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Przygotowywanie zestawień, raportowanie w zakresie realizowanych działań,
 • Monitorowanie postępu prac projektowych związanych z zawartymi umowami z Wykonawcami,
 • Wprowadzanie danych dotyczących realizowanych inwestycji do systemów informatycznych,
 • Prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej z wykonawcami,
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi,

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe: elektryczne, elektroenergetyczne,
 • Ogólna wiedza z zakresu branży energetycznej, podstawowych przepisów prawa energetycznego, budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów i procedur w praktyce,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • Rzetelność i umiejętność systematycznej pracy,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel, Word),
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość systemu SAP oraz zagadnień kosztorysowania i obsługi programu Norma Pro,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Zdolność pracy w zespole.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 •  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 •  Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:
•    Opracowanie planów oględzin, przeglądów, remontów badań i pomiarów, urządzeń SN, nN oraz stacji transformatorowych,
•    Dokonywanie oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń elektroenergetycznych,
•    Analizowanie oględzin obiektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków i przekazywanie do realizacji służbom eksploatacyjnym,
•    Rozliczanie wykonania planu eksploatacyjnego,
•    Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej linii nN, SN, WN oraz stacji SN/nN,
•    Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
•    Budowanie bazy danych i użytkowanie systemów informatycznych wspierających działalność Rejonu Energetycznego,
•    Prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne, modernizacyjne i eksploatacyjne,
•    Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej i samorządowej.
Profil kandydata:
•    Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
•    Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz prawa energetycznego,
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, MS Word, MS Excel, MS Access mile widziana umiejętność kosztorysowania programem Norma Pro oraz znajomość AutoCAD na poziomie użytkowym,
•    Duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina, 
•    Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole, 
•    Dyspozycyjność, 
•    Prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego.
Ze swojej strony gwarantujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Przyjazną atmosferę pracy,
•    Szansę rozwoju zawodowego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych  SN-15kV,
 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja napowietrznych i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej SN i nN,
 • Naprawa uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych lub zabezpieczenie miejsca uszkodzeń,
 • Praca na wysokości.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: minimum średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym,
 • Prawo jazdy kategorii B, mile widziane C+E,
 • Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3 m),
 • Praca w trybie III zmianowym w/g harmonogramu,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

 

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

List motywacyjny oraz CV z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych proszę przesłać w terminie do dnia 06.07.2017 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w pracach zespołu CSIRT – Computer Security Incident Response Team docelowo w trybie 24/7
 • Monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. bezpieczeństwa IT
 • Analiza przyczyn oraz wyjaśnienie incydentów bezpieczeństwa IT wspólnie z drugą linia
 • Obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Przygotowywanie rekomendacji, prowadzenie działań mitygujących wykrytych naruszeń, ryzyk
 • Współtworzenie podstawowych reguł i wykonywanie analiz w systemach wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT
 • Realizacja działań mających na celu zabezpieczenie dowodów cyfrowych
 • Prowadzenie monitoringu online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanych aplikacji
 • Monitorowanie i kontrolowanie  bezpieczeństwa IT, oraz przygotowywanie raportów
 • Współpraca z jednostkami CERT w Polsce  i na świecie

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 1 rok pracy w IT na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem
 • Znajomość modelu TCP/IP
 • Znajomość protokołów: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP, SNMP,WMI, syslog, NTP, DHCP, DNS, CIFS i NFS itp.
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu technologii sieciowych, konfiguracji i administracji rodziną systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix,
 • Doświadczenie w działaniach operacyjnych związanych z monitoringiem infrastruktury sieciowej
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie zapewniającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Duża chęć do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętności pracy pod presją
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość rozwiązań w zakresie zabezpieczenia materiałów dowodowych
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa
 • Znajomość zagadnień i sposobów przeprowadzania analizy forensic
 • Doświadczenie we wdrażaniu narzędzi systemów z obszaru bezpieczeństwa IT
 • Posiadanie certyfikatów branżowych z obszaru systemów operacyjnych, sieci, bezpieczeństwa (CCNA, CCNA Cyber OPS , LPIC, RHCSA, ścieżki Microsoft  MCSA/MCSE/MCITP czy inne certyfikaty branżowe z systemów bezpieczeństwa)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie projektów zgodnie ze standardem obowiązującym w Spółce
 • Tworzenie planów projektu, harmonogramów, monitorowanie postępów prac, ryzyk, raportowanie
 • Współpraca z zespołem projektowym
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości
 • Przekazanie finalnego produktu projektu do utrzymania
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami spółki oraz innymi podmiotami w Grupy Kapitałowej PGE S.A.

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane  techniczne, informatyczne, ekonomiczne lub w trakcie studiów.
 • 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość wybranych metodyk projektowych (PMI, PRINCE2, metodyki zwinne Agile) oraz narzędzi wspierających realizację projektów
 • Zdolności komunikacyjne i analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Motywacja do osiągania wyznaczonych celów

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie i utrzymanie powierzonych systemów informatycznych z obszaru CRM / Biling na całym obszarze działania GK PGE
 • W zakresie wsparcia (między innymi):- wykonywanie działań (diagnoza, analiza, rozwiązanie) mających na celu przywrócenie działania systemu w przypadku jego niedostępności,- Odpowiedzialność za cykl życia incydentu, wniosku i problemu od początku do końca,- Odpowiedzialność, za jakość rozwiązania incydentu i problemu oraz realizacji wniosku.
 • W zakresie utrzymania (między innymi):- Wykonywanie zadań eksploatacyjnych niezbędnych do administracji i zarządzania powierzonymi systemami informatycznymi- Przygotowywanie instrukcji i procedur dla zadań eksploatacyjnych,- Monitorowanie stanu systemów
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PGE Systemy SA
 • Współpraca z zewnętrznymi centrami wsparcia technicznego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne, techniczne lub pokrewne)
 • Min. 2 lata doświadczenia w utrzymaniu systemów informatycznych i świadczeniu usług wsparcia dla użytkownika
 • Dobra znajomość języka SQL
 • Znajomość relacyjnych baz danych (Informix, Oracle)
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows Server na poziomie podstawowym
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux/Unix na poziomie podstawowym
 • Znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu
 • Zaangażowanie, samodzielność i rzetelność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość procesów biznesowych w obszarze systemów obsługi klienta
 • Posiadanie udokumentowanej wiedzy z zakresu znajomości bazy Informix
 • Min. 1 rok doświadczenia w utrzymaniu systemów informatycznych i świadczeniu usług wsparcia dla użytkownika w obszarze CRM lub Biling
 • Znajomość systemów typu CRM lub Biling

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego
 • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez testerów i użytkowników
 • Opracowywanie testów jednostkowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 
 • Współpraca z projektantami, analitykami, testerami

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Programisty
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy przy użyciu narzędzia Visual Studio, znajomości systemu Windows i Windows Server
 • Doświadczenie w tworzeniu systemów w technologiach .NET
 • Doświadczenie w zwinnych metodykach programowania
 • Znajomość zagadnień projektowania i implementacji systemów webowych
 • Umiejętność praktycznych zasad programowania i projektowania obiektowego
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającej rozumienie dokumentacji technicznej
 • Znajomość:- relacyjnych baz danych (MS SQL, ORACLE) w zakresie zapytań SQL- języka C# i .NET Framework w wersji minimum 4.0 (.NET Core)- Entity Framework lub NHibernate- LINQ- technologii WCF- ASP.NET WebAPI- technologii ASP.NET (Web Forms, MVC, WebAPI, REST)- technologii HTML 5, JavaScript, jQuery, JSON, Bootstrap, CSS 3- rozwiązań typu AngularJS, Knockout, Reac

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego
 • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez testerów i użytkowników
 • Opracowywanie testów jednostkowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 
 • Współpraca z projektantami, analitykami, testerami

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, ew. ostatnie lata studiów informatycznych
 • Znajomość zwinnych metodyk programowania
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającej rozumienie dokumentacji technicznej
 • Znajomość:- relacyjnych baz danych- języka C# i .NET- HTML 5, JavaScript, jQuery, JSON, Bootstrap, CSS 3, AngularJS, Knockout, React

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Identyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju systemów IT,
 • Tworzenie wysokopoziomowej Architektury Rozwiązań w obszarze Departamentu CRM i Biling
 • Koordynowanie prac w ramach powierzonych zadań w projektach, inicjatywach i zmianach samodzielnych obsługiwanych przez Departament CRM i Biling
 • Odbiór projektów funkcjonalnych, dokumentów HLD, scenariuszy testowych i innych produktów przygotowywanych przez Dostawców
 • Definiowanie standardów i tworzenie rekomendacji działań rozwojowych w zakresie systemów wspieranych przez Departament CRM i Biling
 • Nadzór nad realizacją prac projektowych wykonywanych przez inne jednostki w Spółce oraz przez Dostawców

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe preferowane informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Architekta i/lub Analityka Systemowego/ Biznesowego
 • Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim
 • Doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych IT – udział w co najmniej 5 różnych projektach IT w roli Architekta i/lub Analityka Systemowego/Biznesowego (mile widziane doświadczenie w projektach w branży energetycznej )
 • Wiedza z zakresu tworzenia architektury rozwiązań IT oraz tworzenia dokumentów HLD i LLD
 • Znajomość technologii systemów CRM lub Biling
 • Wiedza z zakresu definiowania i analizy wymagań biznesowych Klienta
 • Znajomość narzędzi Ms Office w szczególności: Excel, Ms Visio, Ms Project
 • Znajomość narzędzi do projektowania Architektury - Enterprise Architect
 • Znajomość notacji BPMN oraz UML
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie aktualnych certyfikatów z zakresu Architektury np.: TOGAF, czy Analizy Biznesowej
 • Znajomość kaskadowych metodyk zarządzania projektami np: Prince 2

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Rozwiązywanie problemów oraz zgłoszeń serwisowych dla powierzonych systemów analitycznych wspierających zarządzanie GK PGE w obszarze konsolidacji finansowej i raportowania zarządczego
 • Administracja systemem SAP Financial Consolidation w ramach przyjętych modeli eksploatacji i rozwoju
 • Współpraca z innymi administratorami i użytkownikami systemu
 • Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych dla wdrażanych rozwiązań
 • Udział w pracach wdrożeniowych w ramach prowadzonych projektów GK PGE
 • Realizacja oraz testy zmian w systemach
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie realizowanych prac oraz nadzór na pracami konsultantów
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych systemów
 • Optymalizacja wykorzystywanych systemów IT

Profil idealnego kandydata:          

 • Znajomość środowiska SAP Financial Consolidation (SAP FC) w stopniu pozwalającym na konfigurację systemu i rozwiązywanie problemów użytkowników
 • Minimum roczne doświadczenie we wsparciu systemów analitycznych (w szczególności SAP Financial Consolidation)
 • Znajomość SQL w stopniu pozwalającym na czytanie kodu
 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • Znajomość zasad budowania i opisywania usług informatycznych
 • Doświadczenie w pracy pod presją czasu (umowy serwisowe/SLA)
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i doskonała organizacja czasu pracy
 • Samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Atutami będą:

 • Znajomość procesów biznesowych w obszarze konsolidacji finansowej (sprawozdawczości) oraz raportowania zarządczego (kontrolingowego)
 • Znajomość modułów systemu SAP: FI, CO, SD

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych