(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)

Obszar, którego dotyczy Rozwiązanie

GK PGE jest najbardziej zainteresowana Rozwiązaniami w poniższych obszarach:

Poziom gotowości Rozwiązania do uruchomienia na skalę przemysłową

Potencjalne rynki Rozwiązania

(max 4)

Status własności intelektualnej Rozwiązania

Szacowany czas wdrożenia Rozwiązania do działalności przemysłowej:

Oczekiwania zgłoszeniodawcy i niezbędne nakłady

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: iod.pgesa@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie „Innowacje w GK PGE”.

Przesłanie formularza ze zgłoszeniem innowacji oznacza działanie potwierdzające udział w Programie, a zarazem zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych.

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów nawiązania współpracy w zakresie zgłoszonych innowacji;
 2. w uzasadnionych przypadkach celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonane przed jej cofnięciem.

V. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 lat od daty zgłoszenia innowacji).

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. podmiotom z GK PGE o ile treść zapytania będzie wskazywała na inną niż PGE S.A. spółkę z Grupy Kapitałowej PGE jako podmiot właściwy do odpowiedzi na zadane pytanie;
 2. uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w Programie Innowacji.

X. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

gkpge_innowacje_site