(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)

Obszar, którego dotyczy Rozwiązanie

GK PGE jest najbardziej zainteresowana Rozwiązaniami w poniższych obszarach:

Poziom gotowości Rozwiązania do uruchomienia na skalę przemysłową

Potencjalne rynki Rozwiązania

(max 4)

Status własności intelektualnej Rozwiązania

Szacowany czas wdrożenia Rozwiązania do działalności przemysłowej:

Oczekiwania zgłoszeniodawcy i niezbędne nakłady

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów nawiązania współpracy w zakresie zgłoszonych innowacji oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie „Innowacje w GK PGE”.
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Ponadto informujemy, iż oferty niespełniające kryteriów wskazanych w ogłoszeniu projektu zostaną niezwłocznie i trwale usunięte.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, chyba, że Administrator będzie zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące.
  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, w szczególności ekspertom, którzy będą analizować zgłoszenia. Dane mogą być również udostępniane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi na udział w Programie „Innowacje w GK PGE”.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
gkpge_innowacje_site