Cezary Falkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Cezary Falkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Z administracją państwową związany jest od 2014 roku, zaczynając pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, następnie będąc zatrudnionym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się głównie analizami ekonomiczno-finansowymi przedsiębiorstw oraz kwestiami dotyczącymi nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji/udziałów ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Pan Cezary Falkiewicz posiada również doświadczenie zawodowe związane z procesami fuzji i przejęć spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w sektorze ropy i gazu. Od 2015 r. zasiadał w Radach Nadzorczych kilku spółek prawa handlowego, w tym w Radzie Nadzorczej PGNIG S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz Lotos Upstream Sp. z o.o.

W ramach swoich obecnych obowiązków służbowych zajmuje się wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek paliwowych i energetycznych z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Cezary Falkiewicz złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Cezary Falkiewicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza PGE S.A. w dniu 6 czerwca 2023 r. powołała p. Cezarego Falkiewicza w skład Komitetów: Nominacji i Wynagrodzeń, Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.