Elektryk (dyżurny elektroenergetyk elektrowni cieplnej)

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski
PGEEC/DOG/UP/09/2022

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Prowadzenie nadzoru nad pracą generatorów turbin gazowych oraz turbin parowych bloków gazowo-parowych, transformatorów, rozdzielni, akumulatorni i pozostałych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Prowadzenie bieżących diagnostyk w/w urządzeń na podstawie najnowszej generacji urządzeń zabezpieczeń elektrycznych bloków gazowo-parowych jak i danych w systemie nadzoru produkcją.
 • Na podstawie powyższych diagnostyk, podejmowanie rekomendowanych decyzji
  w zakresie przeprowadzenia czynności łączeniowych w układach elektrycznych 0,4kV, 6kV, 110kV i 220kV, wprowadzanie do ruchu, synchronizowanie oraz odstawianie z ruchu generatorów, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych.
 • Dokonywanie oględzin stanu technicznego wszystkich urządzeń elektroenergetycznych.
 • Dokonywanie oględzin urządzeń sygnalizacji pożaru oraz urządzeń gaśniczych zgodnie z instrukcją p.poż.
 • Realizację prac związanych z: przygotowaniem strefy pracy, dopuszczeniem do pracy, likwidacją strefy pracy, wykonywaniem czynności łączeniowych.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego o profilu elektrycznym.
 • Wiedzy z zakresu budowy urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Umiejętności czytania schematów ideowych i montażowych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Podstawowej znajomości obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook).

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w elektrowni lub elektrociepłowni.
 • Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E w Gr. 1, 2 i 3.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (system podstawowy trzyzmianowy).
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opieką medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i dodatkowych (np. karty Multisport, możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków 6.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które Kandydat chce podać w swojej ofercie przekazuje dobrowolnie i zgadza się na ich przetwarzanie.

Kandydat może wyrazić również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki z naszej grupy kapitałowej.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, a także sprawdzenia wiedzy i umiejętności na danym stanowisku, w przypadku gdy Kandydat wyrazi zgodę. Przysługuje Państwu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim uzyskanie dodatkowych informacji o Kandydacie.

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku prawnie uzasadnionym interesem PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim i zasadami prowadzenia rekrutacji przyjętych w spółce w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu, w celu prawidłowego zarządzania prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi Proces rekrutacji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim prowadzony jest wyłącznie elektronicznie. Poprzez adres e-mail identyfikujemy zgłoszenie kandydata w systemie, natomiast podanie numeru telefonu pozwala na sprawne umówienie spotkania rekrutacyjnego i szybki kontakt z kandydatem/ką.

IV. Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody lub administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofana zostanie Państwa zgoda przed upływem 12 miesięcy.

V. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym dane te są powierzane (np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., firmom świadczącym usługi IT, firmom rekrutującym). Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych rekrutacyjnych między oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej, Państwa dane będą przekazywane tym podmiotom.

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach wskazanych powyżej w pkt III lit. b i c, a dane osobowe zostaną usunięte. Cofnięcie zgody można zrealizować wysyłając informacje na adres mailowy: rekrutacja@gkpge.pl lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I.

Aplikuj na to stanowisko

Udostępnij tę ofertę: