Dyżurny Elektroenergetyk

PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.
Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)
PGEG/5/2022

Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności łączeniowych i regulacyjnych w układach elektrycznych elektrowni, wykonywanie czynności przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną, związanych z potrzebami ogólnymi elektrowni i potrzebami własnymi bloków w zakresie obsługi i konserwacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, zarządzeniami i przepisami,
 • współpraca z służbami PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. i wykonawcami zewnętrznymi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem ruchu, serwisem i remontami urządzeń energetycznych,
 • bieżąca kontrola pracy eksploatowanych urządzeń, wykonywanie podstawowych czynności diagnostycznych (pomiarów elektrycznych), zgłaszanie usterek.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym
 • Uprawnienia URE w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym do wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych na stanowisku eksploatacji dla grupy urządzeń I punkty 1-7,9,10 lub uzupełnienie w/w uprawnień w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy o pracę
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w systemie zmianowym
 • Gotowość do uzyskania pozytywnych badań psychologicznych
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych – w tym układów elektrycznych,
 • Znajomość organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy. 

Mile widziana:

 • doświadczenie w koordynacji poleceń i dopuszczaniu do prac przy urządzeniach energetycznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji prac rozruchowych urządzeń energetycznych,
 • doświadczenie w zakresie wykonywania czynności łączeniowych i regulacyjnych w układach elektrycznych elektrowni,
 • znajomość języka angielskiego,

Wymagania dodatkowe:

 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowe 4 dni urlopu,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.       Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II.     Inspektor Ochrony Danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.gryfino2050@gkpge.pl  lub pisemnie na adres siedziby  Administratora wskazany w punkcie I powyżej.

III.   Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane są:

a.       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b.       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

IV.   Zgoda oraz prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a.       przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V.     Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.

a.       dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż cztery miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.

Terminy, o których mowa powyżej, liczone są jako pierwszy dzień miesiąca po wskazanym w pkt. a maksymalnym terminie przetwarzania danych lub w pierwszym dniu miesiąca następującego po zakończeniu procesu rekrutacji.

VI.   Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII.  Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego  ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO.

W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)  usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)  przenoszenia danych  

e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego

IX.   Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

X.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Aplikuj na to stanowisko

Udostępnij tę ofertę: