Jak pomagamy

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia organizacjom, które posiadają osobowość prawną. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Tylko w przypadku pracowników GK PGE oraz członków ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, darowizna może być udzielona bezpośrednio osobie fizycznej. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

  • nauka i edukacja
  • lecznictwo i ochrona zdrowia
  • pomoc społeczna
  • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
  • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
  • Nadesłane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.
  • Po zaakceptowaniu wniosku, Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej decyzji, a wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
  • Jeżeli kwota przekracza 5000 Euro, dodatkowo musi zostać podpisana Umowa o darowiznę, w której określone są zasady przyznania i wydatkowania środków. ! Wnioskodawca każdorazowo zobowiązuje się rozliczyć z przyznanej darowizny, w tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio z Biurem Fundacji PGE w celu wyznaczenia terminu i ustalenia szczegółów.

Jak otrzymać wsparcie krok po kroku:

Krok1

Należy zapoznać się ze Statutem Fundacji PGE oraz Zasadami przyznawania darowizn (gdzie znajdują się informacje, czy dany podmiot może ubiegać się o wsparcie na określony cel i na jakich zasadach).

Krok2

Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie i dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty (lista dokumentów znajduje się na końcu Wniosku). Wnioski niespełniające wymogów formalnych, w szczególności przesłane na niewłaściwym wzorze lub niepodpisane przez właściwe osoby, nie są rejestrowane i podlegają zniszczeniu bez zbędnej zwłoki.

Krok 3

Dostarczenie dokumentów do Biura Fundacji. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Fundacji PGE. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni. Ze względu na dużą liczbę wniosków Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wnioskodawcami, którzy otrzymują wsparcie.