Wolontariusze PGE z oddziałów Kopalni i Elektrowni Turów wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni oraz Stowarzyszeniem Amazonek zrealizowali projekt noszący tytuł: Bycie Eko, warunkiem przetrwania ludzkości.

Głównym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu była organizacja cyklu szkoleń o tematyce ekologicznej, podczas których uczestnicy mieli możliwość pozyskania lub poszerzenia wiedzy w zakresie dbałości o środowisko naturalne, poznania przyczyn oraz skutków korzystania ze środowiska, a także metod zapobiegania złemu wpływowi na środowisko.

Cykl szkoleń prowadzony był przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii. Dodatkowym efektem realizacji zadania było wykonanie remontu ławek znajdujących się na szkolnym patio i przywrócenie tego miejsca do użytkowania przez społeczność szkoły.

W założeniach projektu znalazło się również zagospodarowanie terenu wokół patio, nasadzenie nowej roślinności na skwerach i terenie przyległym oraz pomalowanie muru w motywy bajkowe związane z ekologią. Teren przywrócony do użytkowania stanowi teraz bazę rekreacyjno-edukacyjną oraz kulturalną dla uczniów oraz grona pedagogicznego szkoły, gdzie organizowane są różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, koncerty, pokazy. Miejsce to jest również miejscem odpoczynku i wytchnienia podczas przerw międzylekcyjnych, a także stanowi zielony zakątek szkoły, w którym dzieci i młodzież mają możliwość sadzenia roślin, dbania o nie, a także zaangażowania w prace na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki realizacji tego projektu wolontariusze PGE mieli realny wpływ na rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, a także utrwalenie pozytywnego stosunku do otaczającej przyrody.

gkpge_fundacja_site