Biuro Fundacji PGE 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 

22 340 17 95

Kontakt telefoniczny z Biurem Fundacji PGE:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

W pilnych sprawach prosimy o kontakt e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

II. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , „RODO”.

III. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.

IV. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie i archiwizowane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą usunięte.

VI. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest PGE Systemy S.A., w celu wsparcia procesu obsługi strony internetowej.

VII. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  3. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

IX. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.

X. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

XI. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. II powyżej.

XII. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e mail: rodo.fundacja.pge@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

gkpge_fundacja_site