Zatwierdzenie memorandum informacyjnego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

53/2010

27.08.2010 16:26

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała decyzję o stwierdzeniu równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym PGE („Memorandum Informacyjne”) informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną 139.693.727 akcji serii C i D Spółki dla akcjonariuszy PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A. w związku z połączeniem PGE (spółka przejmująca) z wymienionymi wyżej spółkami zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C i D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka udostępniła pełną treść Memorandum Informacyjnego na swojej stronie internetowej www.pgesa.pl. Dokument został sporządzony wyłącznie w języku polskim.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż KNF wydała decyzję o stwierdzeniu równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym PGE Obrót S.A. (podmiot zależny PGE) oraz Memorandum Informacyjnym PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (podmiot zależny PGE) informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. Przedmiotowe memoranda zostały sporządzone odpowiednio w związku z (i) ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A. dla wspólników spółek PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. oraz (ii) ofertą publiczną 396 438 224 akcji imiennych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L PGE Elektrownia Bełchatów S.A. dla wspólników PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Energetyka Boruta Sp. z o.o. Opisane powyżej połączenia są realizowane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a PGE Obrót S.A. i PGE Elektrownia Bełchatów S.A. są spółkami przejmującymi.

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-08-27 18:26:31 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu