Meta Pixel script image

Publikacja sprawozdań finansowych spółek konsolidowanych w segmencie sprzedaży detalicznej - część II

51/2010

25.08.2010 21:51

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (”PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2010 r. podjęte zostały uchwały w sprawie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych spółki PGE Obrót S.A. ze spółkami: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. („Spółki Przejmowane Obrotu”) oraz spółki PGE Elektrownia Bełchatów S.A. ze spółkami: PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Energetyka Boruta Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. („Spółki Przejmowane Energetyki Konwencjonalnej”). Powyższe transakcje połączenia są etapem konsolidacji Grupy PGE realizowanej na podstawie Programu Konsolidacji Grupy PGE.

W związku z trwającymi transakcjami połączenia, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego sprawozdania finansowe za lata 2007-2009 r. Spółek Przejmowanych Obrotu Wymienione wyżej sprawozdania finansowe dostępne są jedynie w języku polskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).