Meta Pixel script image

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

27/2010

17.05.2010 16:38

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał oraz załączników do nich, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r. na godz. 12.00 w Warszawie w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-05-17 18:38:10 Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu