Emisja akcji serii C i D

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną 139.693.727 akcji serii C i D PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ("Spółka") dla akcjonariuszy PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A. w związku z połączeniem Spółki (spółka przejmująca) z wymienionymi wyżej spółkami zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C i D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 27 sierpnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o stwierdzeniu równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym Spółki informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym.