Meta Pixel script image

Formularz zamówienia oferty "Naturalnie, że energia"

Zamów kontakt

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. poprze

[...] Rozwiń

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. poprzez e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. w celach marketingowych Sprzedawcy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
2. w celu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
3. w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, analizy finansowej Sprzedawcy itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8. w celu oferowania Pani/Panu przez Sprzedawcę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes Sprzedawcy polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych, w trakcie wykonywania umowy, drogą pocztową, drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS w zależności od tego , na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.

IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Sprzedawca przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Sprzedawca będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Sprzedawcę.

V. W każdej chwili Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan korzysta z tego prawa – Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania swojej zgody lub Sprzedawca ustali, że dane się zdezaktualizowały,
2. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Sprzedawca uzna, że się zdezaktualizowały.

VIII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. podmiotom z Grupy PGE, operatorom sieci dystrybucyjnych prądu i gazu, partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuje Sprzedawca łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym. Również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.

IX. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe  nie są profilowane.

X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze sprzedawcą. 

Zwiń