Meta Pixel script image

Jak zmienić sprzedawcę

Podpisz z nami umowę, a załatwimy wszystko za Ciebie

Wystarczy, że podpiszesz z nami Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy.

Pozostałe kroki wykonamy za Ciebie, oszczędzając Twój czas i zaangażowanie.

Wybierz ofertę dla siebie

 

Czy wiesz, że...

W PGE umowę możesz podpisać zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy drukowania dokumentów. Aby to zrobić wystarczy telefon i adres e-mail.

 

Dowiedz się więcej

 

Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy energii

 • Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży z PGE Obrót S.A.

  Nowa umowa sprzedaży wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

 • Wypowiedzenie umowy sprzedaży staremu sprzedawcy

  To zrobimy za Ciebie!

  W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, Odbiorca lub upoważniony przez niego PGE Obrót S.A. wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

 • Powiadomienie OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) o zawarciu nowej umowy sprzedaży poprzez złożenie właściwego wniosku.

  To zrobimy za Ciebie!

  Zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściwego OSD. Na podstawie otrzymanych informacji OSD w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki Odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym. Po dokonaniu weryfikacji odsyła do Odbiorcy i nowego sprzedawcy, czyli do PGE Obrót S.A., potwierdzenie zarejestrowania wniosku lub odmowę zarejestrowania ze względu na: brak lub niezgodność danych zawartych we wniosku, brak umowy generalnej z danym sprzedawcą, lub ze względu na inną przyczynę formalną. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedura zmiany sprzedawcy zostanie przerwana i należy ją powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.

 • Zawarcie z OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji

  To zrobimy za Ciebie!

  W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca lub w jego imieniu PGE Obrót S.A. zawiera z OSD umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji Odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

 • Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

  Ten krok koordynuje OSD. W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy do wymagań technicznych określonych w IRiESP i IRiESD należy wykonać stosowne prace:

  1. staraniem i na koszt Odbiorcy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do II lub III grupy przyłączeniowej
  2. staraniem i na koszt OSD, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do IV lub V grupy przyłączeniowej
 • Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy

  To zrobimy za Ciebie!

  W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy oraz PGE Obrót S.A. w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.
  Od tego momentu, Odbiorca obsługiwany jest przez PGE Obrót S.A.