Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r.?

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 . Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

- do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych

- do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

- do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

- do 250 kWh rocznie - dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

Roczne limity zużycia

 

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).

 

grafika_2_1382_922

Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

 

 

grafika_3_1382_922

Maksymalna cena energii dla odbiorców JST oraz MŚP

Rządową pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

 

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

 1. Zaloguj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK

 • "przełącz konto" i wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić zużycie,
 • przejdź do zakładki Twoje Zużycie,
 • wybierz punkt poboru (PPM),
 • wybierz zużycie całkowite,
 • sprawdź dane na wykresie,
 • zsumuj wartości zużycia.*

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu. 

2. Sprawdź swoją fakturę za prąd – znajdziesz tam informację o zużyciu w minionym roku.

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

 • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
 • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników,
 • 250 kWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD).

Tarcza wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh nie muszą składać żadnych dokumentów. Warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu (2,6 MWh albo 3 MWh lub 250 kWh) jest złożenie Oświadczenia. Wzór Oświadczenia potwierdzającego prawo do stosowania podwyższonych limitów zużycia energii znajdziesz tutaj.

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniem muszą złożyć: 

 • rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Oświadczenie można złożyć :

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajdziesz tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl,
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Oświadczenie należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nabędziesz prawo do zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 693 zł/MWh.

Roczny limit zużycia dotyczy konkretnego punktu poboru energii. W przypadku więcej niż jednego PPE należy złożyć kolejne oświadczenie.

Jeśli jesteś prosumentem, to zużycie prądu w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (w tym pompą ciepła) i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.*

* Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które poświadczą, że nie korzystają z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z zapisami Ustawy, wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom posiadającym mikroinstalację OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do 31 marca 2023 r.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Gospodarstwa domowe

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10. 2022 r. do 31.12. 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od 1.10. 2021 r. do 31.12. 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

MŚP

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12. 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1.01.2018 r. do 31.12. 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich Przedsiębiorstw,

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.