Meta Pixel script image

Zbiór Praw Konsumenta

 

 

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Konsument energii elektrycznej ma prawo do:

 • przyłączenia do sieci dystrybutora, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a konsument żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru oraz posiada tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu (np. umowa najmu, prawo własności),
 • otrzymywania energii elektrycznej dostarczanej siecią dystrybutora od wybranego sprzedawcy, w sposób ciągły i niezawodny,
 • niedyskryminacyjnego traktowania, czyli równoprawnego traktowania przez dystrybutora wszystkich konsumentów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji.

· od wybranego sprzedawcy, 

· od sprzedawcy z urzędu w przypadku niekorzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

 

 • rozliczanej w oparciu o stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z taryf dystrybutora zatwierdzonych przez Prezesa URE.

 

 • decydowania o tym, czy chce zawrzeć dwie umowy − jedną ze sprzedawcą, a drugą z dystrybutorem, czy też jedną umowę, tj. umowę kompleksową, na podstawie której będzie sprzedawana i dostarczana energia elektryczna.

 

 • planowanych zmian zawartej umowy, wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji nowych warunków, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora),
 • podwyżki cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki (obowiązek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej); informacja o podwyżce powinna być podana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta, 
 • możliwości zmiany sprzedawcy i stosowanej przy zmianie sprzedawcy procedury (obowiązek dystrybutora), 
 • zasad rozliczeń za energię elektryczną, a także aktualnych taryf (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora),
 • sposobu wnoszenia skarg i rozpatrywania sporów (obowiązek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej),
 • struktury paliw lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko (obowiązek sprzedawcy), 
 • ilości zużytej energii elektrycznej przez konsumenta w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej, środkach poprawy efektywności energetycznej i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń (obowiązek sprzedawcy), 
 • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury), 
 • sposobu dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego − czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez konsumenta (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury), 
 • sposobu wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury).

 

 

 

 • otrzymywania energii elektrycznej o określonych w przepisach rozporządzenia systemowego parametrach jakościowych,
 • składania u sprzedawcy lub dystrybutora (zgodnie z postanowieniami umowy) zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci (zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci przyjmowane są przez całą dobę),
 • otrzymywania od dystrybutora informacji − z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem − o terminach planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej; informacja na ten temat powinna być podana w formie: ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie,
 • żądania od dystrybutora bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
 • uzyskania od dystrybutora informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,
 • zwrócenia się do dystrybutora o dokonanie sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów, w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w przepisach prawa lub w umowie koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi konsument na zasadach określonych w taryfie dystrybutora,
 • żądania od dystrybutora dokonania sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, sprawdzenie powinno być dokonane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, konsument pokrywa koszty, gdy nieprawidłowości nie zostaną stwierdzone (szerzej na ten temat w Rozdziale VIII),
 • uzyskania od sprzedawcy w przypadku umowy kompleksowej albo sprzedawcy i dystrybutora w przypadku odrębnej umowy sprzedaży i umowy dystrybucji, nieodpłatnej informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
 • otrzymania od dystrybutora informacji na piśmie − z co najmniej rocznym wyprzedzeniem − o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci.