Najczęściej zadawane pytania

Z czego wynika nowa opłata mocowa na mojej fakturze i dlaczego ją naliczono?

Odbiorcy energii elektrycznej są obciążani opłatą mocową na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy. Ustawa została uchwalona 8 grudnia 2017 r. i weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Obowiązek pobierania opłaty mocowej został wyznaczony na okres od 1 stycznia 2021 r. Fundusze zebrane z tej opłaty będą wykorzystywane na budowę nowych i modernizację już istniejących elektrowni, w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

W zależności od rodzaju odbiorcy, opłata mocowa jest naliczana wg. dwóch różnych sposobów:

  • Odbiorcy pobierający energię w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW obciążani są stałą opłatą za każdy miesiąc. Wysokości stawek miesięcznych są zróżnicowane w zależności od przedziału rocznego zużycia energii przez odbiorcę. W w/w ustawie wskazano następujące przedziały zużycia rocznego:
    • do 500 kWh
    • od 500 kWh do 1200 kWh
    • od 1200 do 2800 kWh
    • powyżej 2800 kWh

Poprzez roczne zużycie energii należy rozumieć zużycie w okresie 365 dni poprzedzających dzień końca bieżącego okresu rozliczeniowego. 

Stawki opłat dla poszczególnych przedziałów zużycia są ustalane urzędowo (przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) odrębnie na każdy rok kalendarzowy. W roku 2021 są one następujące:

 

Rodzaj odbiorcy pobierającego energię elektryczną w gospodarstwie domowym

Stawka opłaty mocowej (zł/mc)

[netto]

[brutto]

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej do 500 kWh

1,87

2,30

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh

4,48

5,51

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 1200 kWh do 2800 kWh

7,47

9,19

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 2800 kWh

10,46

12,87

 

Przykład: Odbiorca zużył w ciągu roku 2250 kWh. To zużycie mieści się w przedziale od 1200 do 2800, tak więc odbiorca będzie miał naliczaną opłatę mocową w wysokości 7,47 zł za każdy miesiąc okresu rozliczeniowego.

  • Pozostali odbiorcy, w tym również odbiorcy rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, obciążani są opłatą mocową za każdą kilowatogodzinę energii pobranej w wybranych godzinach doby. Godziny te, oraz stawka opłaty, są określane urzędowo (przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), odrębnie na każdy rok kalendarzowy lub nawet na każdy kwartał tego roku. W roku 2021 są to  godziny od 7:00 do 22:00 w dni robocze, jednakowo we wszystkich kwartałach. Stawka opłat wynosi 0,0762 zł/kWh netto.

Co to są godziny przypadające na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie?

Są to wybrane godziny w trakcie doby, w których następuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na rok 2021 godziny szczytowe zostały wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia roboczego rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta rozpoczyna się o 21.00 i trwa do 21.59).

 

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości energii elektrycznej, a nie jako opłatę stałą? (odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW)

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, opłatą mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby są obciążani odbiorcy inni niż pobierający energię w gospodarstwie domowym oraz rozliczani w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW, a także rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  Grupa taryfowa C o mocy umownej powyżej 16 kW, zgodnie z obwiązującymi przepisami, powinna mieć zatem opłatę mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby. 

 

Dlaczego zastosowano mi taką stawkę do opłaty mocowej? (odbiorca G)

Stawka (miesięczna) opłaty mocowej zależy od przedziału zużycia, któremu odpowiada ilość energii, którą odbiorca pobrał w ciągu roku. Państwa roczne zużycie wynosi … kWh. Ta liczba należy do przedziału zużycia …. Tak więc do rozliczenia zastosowano stawkę …    

 

Dlaczego na fakturze nie ma progu zużycia do stawki opłaty mocowej?  (odbiorca G)

Wskazywanie na fakturze przedziału zużycia, do którego przypisano roczne zużycie energii przez odbiorcę, nie jest obowiązkowe. Wiedzę o przedziale zużycia można wywnioskować na podstawie zastosowanej stawki opłat. W tej sytuacji, aby nie dodawać nadmiarowych informacji – zrezygnowano z prezentowania opisu nazwy tego przedziału. 

 

Dlaczego od takiej ilości energii elektrycznej naliczono mi opłatę mocową? (odbiorca o mocy umownej powyżej 16 kW z wymienionym licznikiem)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). Wielkość ta wynika z danych pomiarowych zarejestrowanych przez licznik w postaci ilości energii pobranej w każdej godzinie okresu rozliczeniowego.  Operator Pomiarów w swoim systemie informatycznym podsumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej. Wielkości tej nie można wprost odczytać z ekranu licznika, nie można jej więc skonfrontować z danymi, które odbiorca może pozyskać we własnym zakresie.

 

Dlaczego od takiej ilości energii elektrycznej naliczono mi opłatę mocową? (odbiorca o mocy umownej powyżej 16 kW ze starym licznikiem, kwestionujący naliczoną ilość)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). W związku z tym, że licznik nie rejestruje zużycia energii odrębnie dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów wyznaczył te wartości w oparciu o sumaryczną ilość energii, pobranej w całym okresie rozliczeniowym, oraz tzw. „profil standardowy” dla grupy taryfowej w której jesteście Państwo rozliczani.

 „Profil standardowy” to tabela zawierająca współczynniki dla każdej godziny roku. Współczynnik dla danej godziny określa jaką część energii pobranej w całym okresie rozliczeniowym należy przypisać do danej godziny. Profile standardowe weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu ilości energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów, w swoim systemie informatycznym, posumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej.

 

Dlaczego zastosowano mi opłatę stałą mocową? Nie jestem gospodarstwem domowym (odbiorca G)

Zastosowanie mechanizmu wyliczania opłaty mocowej w oparciu o stawkę miesięczną do rozliczeń z wszystkimi odbiorcami z grupą taryfową G wynika z dotychczasowej praktyki kwalifikowania wszystkich odbiorców tej grupy taryfowej jako odbiorców w gospodarstwach domowych. Wobec tego, taki sposób rozliczeń opłaty mocowej będzie zastosowany również dla odbiorców z tą grupą taryfową, pobierających energię na inne cele (np.: oświetlenie w budynkach mieszkalnych, garaże, lokale o charakterze zbiorowego mieszkania).

 

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości energii elektrycznej/stałą i nie wykonano bilansowania? (prosument).

W przypadku prosumentów rozliczanych w grupach taryfowych Gx, opłata mocowa wyliczana jest jako stała opłata miesięczna. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosument nie jest zwolniony z ponoszenia opłat stałych. U prosumentów rozliczanych w pozostałych grupach taryfowych , opłata mocowa wyliczana jest od ilość energii pobranej w wybranych godzinach doby. Co prawda, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, od energii pobranej i rozliczonej z energią wprowadzoną do sieci (zbilansowanej), prosument nie uiszcza opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej, ale opłata mocowa nie jest opłatą za usługę dystrybucji, tylko płatnością wynikającą z obowiązków formalno - prawnych (parapodatkiem). Nie podlega więc zwolnieniu wskazanemu w ustawie.

 

 

 

Czy właściciele gospodarstw domowych mogą wybierać sobie sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.

W jaki sposób można zmienić sprzedawcę energii na PGE?

Wystarczy podpisać z PGE Obrót SA Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii zostaną zrealizowane przez PGE Obrót SA. W ramach pełnomocnictwa zostanie rozwiązana dotychczasowa Umowa na sprzedaż i dostarczanie energii oraz nastąpi zawarcie Umowy z lokalnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego na dostarczanie energii do gospodarstwa domowego lub firmy.

Czy w przypadku zmiany sprzedawcy energii muszę zmienić licznik?

W większości przypadków, przy zmianie sprzedawcy energii nie trzeba zmieniać licznika. Licznik poboru energii (układ kontrolno-pomiarowy) pozostaje ten sam, ponieważ jest własnością lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyjątek stanowią Odbiorcy przemysłowi rozliczani w grupach taryfowych A i B - w tym przypadku układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on musi zadbać o jego wymianę.

Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii pozostanę bez prądu?

Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w życie umowy z PGE.

Czy w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej muszę samodzielnie rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej?

W celu ułatwienia procesu zmiany sprzedawcy Klient może upoważnić PGE do reprezentowania go w stosunku do obecnego dostawcy podpisując stosowne pełnomocnictwo. Dzięki temu, wszelkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy zostaną przeprowadzone przez PGE Obrót SA

Czy zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna?

Tak. Zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna.

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii?

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 21 dni, niezależnie od tego czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, iż czas ten będzie również wynikał z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące.

Znajomy zmienił dostawcę energii elektrycznej i otrzymuje teraz dwie faktury. Dlaczego?

Klienci PGE Obrót SA na tzw. rynku historycznym (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA) mają zapewnione udogodnienie w postaci usługi kompleksowej, czyli otrzymują tylko jedną fakturę: za zużytą energię elektryczną oraz za usługę dystrybucyjną, czyli "transport" energii. Ci Klienci, którzy zmieniają Sprzedawcę, otrzymują dwie faktury: osobno za zużytą energię, osobno za dystrybucję.

Należy nadmienić, że obecnie część Sprzedawców świadczy również usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym – jest to usługa uzależniona od podpisanej umowy między Sprzedawcą, a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient w gospodarstwie domowym zmieniający Sprzedawcę będzie otrzymywał nadal 1 fakturę.

Kto i w oparciu o jakie zasady decyduje o cenach energii dla gospodarstw domowych?

Decyzję o cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych podejmuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie wniosków złożonych przez sprzedawców energii. Odbywa się to jednak jedynie w stosunku do cen taryfowych tj. cen dla klientów, którzy korzystają z umów kompleksowych (łączących sprzedaż energii i usług jej dystrybucji). Pozostałe ceny nie wymagają zatwierdzenia przez prezesa URE i zależą od sprzedawców prądu i aktualnych warunków rynkowych.

Jakimi przesłankami kieruje się prezes URE podejmując decyzję w sprawie ceny za energię?

Raz w roku firmy sprzedażowe składają wnioski, w którym zawarta jest proponowana przez nie wysokość cen na dany rok. Prezes URE analizuje te wnioski, biorąc pod uwagę m.in.: średnie ceny energii po jakiej sprzedawcy kupują ją od producentów oraz koszty ponoszone przez danego sprzedawcę m.in. na prowadzenie Biur Obsługi Klienta, przygotowanie i wysyłkę rachunków. W przypadku braku akceptacji prezesa URE na warunki cenowe zaproponowane przez sprzedawcę, prezes wzywa do rekalkulacji cen. Pod koniec roku prezes URE zatwierdza ceny ujęte w Taryfie dla poszczególnych sprzedawców. Najczęściej nowa cena energii obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Takie działania mają na celu zachowanie równowagi na rynku. Chodzi o to, aby cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie różniła się drastycznie w zależności od obszaru działania danej spółki sprzedażowej, a także, aby ewentualne podwyżki nie były zbyt dotkliwe dla odbiorców prądu.

Czy i na jakich warunkach mogę zmienić aktualną taryfę, w której jestem rozliczany?

Każdy odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej w zakresie ilości rozliczeniowych stref czasowych (strefa czasowa to zakres godzin, w których obowiązuje określona cena energii). Zmiana taka jest możliwa np. w przypadku chęci skorzystania z rozliczenia wielostrefowego (np. zmiana taryfy jednostrefowej na dwustrefową), gdy rezygnujemy z takiego rozliczenia (zmiana powrotna), a także w przypadku zakończenia budowy domu (z grupy taryfowej C na G). Grupę taryfową należy obowiązkowo zmienić w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu lub części budynku z funkcji mieszkalnej na gospodarczą, lub odwrotnie. Zmiana grupy taryfowej może się odbywać nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Więcej szczegółów znaleźć można w „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A."

Zmiana miejsca licznika 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przebudowę przyłącza energetycznego wraz z wyniesieniem układu pomiarowego dokonywana jest na wniosek podmiotu przyłączonego do sieci czyli Klienta. W związku z tym to Klient ponosi koszty związane ze zmianą miejsca.

Wymiana licznika

Wymiana urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego nazywanego licznikiem może nastąpić po upływie okresu jego legalności. Musi być on sprawdzony i dopuszczony do dalszej eksploatacji tzw. legalizacja wtórna lub wymieniony na nowy.

Wymiana licznika następuje również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu.

Moc przyłączeniowa

Jest to największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Jest to suma mocy wszystkich urządzeń (odbiorników elektrycznych), które klient może włączyć do sieci w jednym czasie. Taką moc Klient może zadeklarować na podstawie analizy urządzeń jakie posiada w swoim domu. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe.

 Przykładowe urządzenia i ich moce znamionowe (1000W = 1kW)

 

kuchenka elektryczna

7000÷10000 W

żelazko

800÷1400 W

piekarnik

2000÷5000 W

maszyna do szycia

100 W

kuchenka mikrofalowa

800÷2000 W

ekspres do kawy

850 W

telewizor

100÷150 W

czajnik bezprzewodowy

2500 W

odkurzacz

500÷1000 W

czajnik ceramiczny

1000 W

radio

25 W

suszarka do włosów

1000 W

toster

1100 W

bojler elektryczny

1300÷5000 W

lodówka mała

150 W

przepływowy podgrzewacz wody

3000÷24000 W

lodówka duża

200 W

komputer

100 W

zamrażarka

350 W

zmywarka do naczyń

1200 W

Przyłącze energetyczne 

Jest to element domowej instalacji elektrycznej służącej do połączenia instalacji odbiorczej z siecią energetyczną dostawcy energii elektrycznej. Przyłącze energetyczne może być kablowe lub napowietrzne . Przyłącze rozpoczyna się w miejscu przyłączenia i kończy bezpiecznikami w skrzynce (szafce) przyłączowej.

Stan licznika (odczyt) 

Stan licznika u Klientów odczytywany jest przez pracowników Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w przypadku punktów poboru energii na tzw. rynku historycznym są to pracownicy PGE Dystrybucja S.A.). Stan licznika można również zgłosić na PGE Contact Center  422 222 222 (maksymalnie dwa razy pod rząd) oraz w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK (www.ebok.gkpge.pl)

Przykładowe moce przyłączeniowe dla odbiorców z grupy taryfowej G 

Mieszkanie - licznik prądu 1-fazowy - moc do 5 kW.

Dom lub mieszkanie - licznik 3-fazowy - moc od 12 kW.

Dom jednorodzinny lub mieszkanie o powierzchni użytkowej około 200 m2 wyposażone w elektryczne ogrzewanie akumulacyjne, kuchnię elektryczną, bojler lub przepływowy podgrzewacz wody - licznik 3-fazowy – moc od 25 kW.

Czy istnieje możliwość wykonania przez energetyków z Rejonu Energetycznego drobnych usług na zlecenie?

W przypadku PGE: tak, energetycy świadczą określone usługi na zlecenie Odbiorców, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej PGE. Pełna lista wykonywanych czynności wraz z aktualnym cennikiem znajduje się na stronie PGE Dystrybucja S.A. Aby skorzystać z tej możliwości, należy ściągnąć plik z cennikiem, wydrukować i wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go w najbliższym Rejonie Energetycznym.

Mój licznik chyba nie działa prawidłowo. Czy można sprawdzić poprawność jego odczytów?

Jeżeli wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego budzą podejrzenia jego nieprawidłowej pracy (np. tarcza licznika obraca się pomimo wyłączenia zabezpieczeń przeciwzwarciowych, obraca się tylko część kółek z cyframi) Odbiorca ma prawo zgłosić do Biura Obsługi Klienta żądanie wykonania jego kontroli. W przypadku stwierdzenie niesprawności układ pomiarowo-rozliczeniowy zostanie wymieniony. Odbiorca może również zażądać badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Gdy wykaże ono nieprawidłowe pomiary, układ zostanie wymieniony. W przypadku stwierdzenia prawidłowych odczytów Odbiorca zobowiązany jest ponieść koszt badania, określony w „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A" lub taryfie innego dystrybutora energii, na którego terenie znajduje się punkt poboru energii.

Jakie są możliwości rozwiązania problemu związanego z zaległymi opłatami za energię elektryczną?

Jeśli odbiorca nie zalega notorycznie z opłatami, a w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta, gdzie może ubiegać się o zgodę na zawarcie ugody. Odbiorca energii elektrycznej mający przejściowe problemy finansowe może także zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej (MOPS, GOPS). Jeśli spełnia odpowiednie kryteria, ośrodek pomocy społecznej przyznaje mu zasiłek celowy, dzięki któremu może uregulować należności za energię elektryczną. O fakcie oraz terminie przyznania takiej zapomogi ośrodek pomocy społecznej informuje PGE Obrót SA. Taka informacja jest dla nas podstawą, aby wstrzymać działania windykacyjne (odcięcie dopływu energii elektrycznej) do czasu uregulowania zaległych należności.

Często pojawia się wątpliwość przy okazji płatności faktur, która sprowadza się do pytania: czy przy ocenie terminowości wpłaty ważna jest np. data stempla pocztowego?

Liczy się data, kiedy na konto sprzedawcy energii wpłynie należność, a nie data nadania – na przykład – przekazu pieniężnego na poczcie lub data wpłaty dokonanej w jakiejś agencji finansowej. Warto korzystać zatem z form płatności, które gwarantują szybkie przelanie pieniędzy. Zachęcamy do korzystania z form płatności typu: przelew internetowy lub polecenie zapłaty oraz stałe zlecenie z konta osobistego w banku. Zapraszamy także do korzystania z usług naszych Biur Obsługi Klienta.

Bywa, że z przyczyn losowych odbiorca energii elektrycznej ma problemy finansowe i zalega z płatnościami. Czy takie problemy są brane pod uwagę, czy raczej nie są uwzględniane i grozi mu odcięcie dopływu energii elektrycznej?

Takie okoliczności są brane pod uwagę. Podkreślamy, że wstrzymywanie dostaw energii z powodu zadłużenia występuje wówczas, jeśli dłużnik nie wykazuje ze swojej strony żadnego zainteresowania w zakresie uregulowania zaległych opłat, czyli - nie korzysta z żadnych zaproponowanych przez PGE Obrót form ugody. Wstrzymanie dostaw energii następuje także w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

 

 

Czy w ramach umowy kompleksowej Klienci w gospodarstwach domowych mają możliwość wyboru oferty cenowej?

Klienci w gospodarstwach domowych mogą zawrzeć umowę kompleksową:

· w oparciu o ceny znajdujące się w Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA);

· w oparciu o przygotowane przez PGE Obrót oferty, kierowane do Klientów pragnących mieć realny wpływ na wysokość wydatków, jak również ceniących sobie gwarancję niezmienności kosztów w perspektywie czasu.

Aktualne oferty dla gospodarstw domowych znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu

W jaki sposób mogę zamówić ofertę od PGE?

INTERNET. Wejdź do działu Oferty i wybierz ofertę odpowiednią dla siebie. Następnie przejdź do formularzu zamówienia. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia nasz pracownik skontaktuje się z Tobą. Możesz również przesłać maila na adres: oferta@gkpge.pl

TELEFON. Zadzwoń na infolinię pod numer 422 222 222 i zamów usługę przez telefon.

Czy jeżeli mam licznik przedpłatowy to mogę skorzystać z oferty PGE?

Licznik przedpłatowy, zamontowany na terenie PGE Dystrybucja SA, na ten moment, może być doładowany tylko pre-paid’em zakupionym w PGE Obrót. W tym celu należy skontaktować się z PGE Contact Center 422 222 222, doładować licznik poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGE eBOK - www.ebok.gkpge.pl. Klienci spoza obszaru PGE Dystrybucja SA nie mogą na ten moment skorzystać z doładowań zakupionych w PGE Obrót.

Firmy i instytucje dysponujące finansami publicznymi (np. gminy, spółki Skarbu Państwa) zobowiązane są do działania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wybierają sprzedawcę energii elektrycznej w drodze przetargu. Inne firmy i instytucje również mogą organizować przetargi, ale nie jest to wymóg ustawowy. Sprzedawcę energii elektrycznej mogą wybierać wysyłając do niego zapytanie lub prowadząc z nim negocjacje. Również sam sprzedawca może zwrócić się z ofertą i przekonać firmę lub instytucję do swojej propozycji.

Czy klient może zrezygnować z faktur prognozowanych i płacić na bieżąco?

Tak. Istnieje możliwość zmiany okresu rozliczeniowego na krótszy. W cyklach rozliczeniowych jedno- i dwumiesięcznych nie stosujemy faktur prognozowanych. Rozliczenia te zawsze odbywają się na podstawie wskazań licznika. Taki sposób rozliczania wiąże się jednak z wyższymi stawkami opłaty abonamentowej. Jeśli klient zdecyduje się na taką formę rozliczenia, powinien zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta, aby podpisać aneks do umowy.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy opracowywaniu faktury prognozowanej?

Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, dopuszczalne jest pobieranie opłat za energię elektryczną na podstawie prognozowanego zużycia energii. Prognozowane zużycie ustala się na podstawie zużytych kilowatogodzin w analogicznym okresie roku poprzedniego. Możliwość rozliczania klientów w oparciu o faktury prognozowane jest usankcjonowana rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy Prawo energetyczne – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Klient ma prawo zgłosić istotne zmiany w poborze energii elektrycznej – zmiany te przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia w prognozowaniu zużycia.

Symbol „E” to energia elektryczna. Wysokość zamieszczonej obok kwoty zależy od liczby zużytych kilowatogodzin. Symbol „D” dotyczy dystrybucji. Kwota za usługę dystrybucji zależy od trzech składników, do których należą: Składnik zmienny – odzwierciedla koszty przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej sieciami wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Składnik stały – ten składnik pokrywa koszty utrzymania urządzeń energetycznych w ciągłej sprawności do dostarczania energii bez względu na to, czy odbiorca korzysta z energii elektrycznej, czy też nie. Opłata abonamentowa – to koszty ponoszone w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ich kontrolą.

...