Meta Pixel script image

 

Formularz zawarcia umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych obsługiwanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego "Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o."

 

 • Informacje ogólne
 • Dane Klienta
 • Dane adresowe
 • Szczegóły umowy
 • Podsumowanie
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości

Szanowny Kliencie, posiadanie tytułu prawnego jest niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej. Prosimy o jego pozyskanie.

Rodzaj posiadanego tytułu prawnego to:
Czy Punkt Poboru Energii posiada instalację produkującą prąd elektryczny (np. panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową)?
Wskaż przyczynę zawarcia umowy
Czy jesteś spadkobiercą dotychczasowego Klienta?

 

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (bez paneli fotowoltaicznych)

albo

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (z panelami fotowoltaicznymi)

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie powyższego oświadczenia. Brak kluczowych informacji spowoduje konieczność jego poprawienia i opóźni moment zawarcia umowy.

 

 • Numer klienta – Jest podany na fakturze VAT przy danych osobowych dotychczasowego Klienta. Może być oznaczony jako numer ewidencyjny, numer klienta lub identyfikator klienta. Jeśli nie odnajdują go Państwo, prosimy o podanie numeru faktury VAT.
 • Adres punktu poboru – Wymagane jest podanie kompletu danych adresowych.
 • Dane układu pomiarowego – Numer licznika jest nadrukowany na jego obudowie pod kodem kreskowym, a także jest prezentowany na fakturze VAT w tabeli, w której wykazane są dane pomiarowe.
  • Dla grup taryfowych G11 i C11 należy podać jedno wskazanie (WT) prezentowane na liczniku pod kodem 15.8.1 (lub 15.8.0).
  • Dla pozostałych grup taryfowych należy podać dwa wskazania prezentowane na liczniku pod kodami 15.8.1 (WT) i 15.8.2 (NT).
 • Dane osoby/firmy przekazującej lokal – Poza danymi osoby Przekazującej lokal wymagane jest także wskazanie jej adresu korespondencyjnego, na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe.
 • Dane osoby/firmy przejmującej lokal – Wymagane jest podanie kompletu danych osoby Przejmującej, która ma być stroną Umowy z PGE Obrót S.A.
 • Podpisy – Wymagane jest podanie daty sporządzenia protokołu.
  • Po stronie Przekazującego dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które były stroną umowy z PGE Obrót S.A. (dane znajdują się też na fakturze VAT)
  • Po stronie Przejmującego  dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które staną się stroną Umowy w PGE Obrót S.A. (np. małżonkowie, partnerzy, wspólnicy spółki cywilnej

 

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Pobierz wzór oświadczenia i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Oświadczenie o nabyciu spadku

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: x-pdf, jpeg, png, tiff

Kod PPE identyfikuje przyłącze energetyczne.

Można go zazwyczaj odnaleźć na fakturze VAT obecnego sprzedawcy lub w dotychczasowej umowie. W razie konieczności prosimy o jego potwierdzenie z aktualnym sprzedawcą lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Dla Klientów operatora Nowa Energia kod PPE zaczyna się od cyfr: 59049782xxx

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

Nazwę obecnego sprzedawcy można odnaleźć w umowie lub na fakturze VAT

Kod PPE identyfikuje przyłącze energetyczne.

Można go zazwyczaj odnaleźć na fakturze VAT obecnego sprzedawcy lub w dotychczasowej umowie. W razie konieczności prosimy o jego potwierdzenie z aktualnym sprzedawcą lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Dla Klientów operatora Nowa Energia kod PPE zaczyna się od cyfr: 59049782xxx

W ramach umowy z obecnym sprzedawcą:

Informację o obowiązywaniu oferty lojalnościowej oraz jej dacie końcowej można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Umowa z dotychczasowym sprzedawcą

Prosimy o potwierdzenie tej daty z obecnym sprzedawcą energii. Jej błędne podanie może doprowadzić do naliczenia kary umownej, przejścia na umowę rezerwową lub wstrzymania dostaw energii do czasu zawarcia nowej umowy.

Proszę wskazać okres wypowiedzenia aktualnej umowy

Informację o obowiązującym okresie wypowiedzenia można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Proszę dokonać wypowiedzenia obecnej umowy:
 • Jeśli w ramach umowy z dotychczasowym sprzedawcą zostało przyjęte dodatkowe porozumienie cenowe (oferta lojalnościowa), zakończenie umowy przed terminem jego wygaśnięcia może skutkować naliczeniem kary umownej
 • Umowa z dotychczasowym Sprzedawcą może zostać zakończona po upływie przewidzianego w jej regulaminie terminu wypowiedzenia

UWAGA! W przypadku wskazania zbyt wczesnej daty, która będzie niewykonalna ze względów umownych lub prawnych, PGE Obrót S.A. dokona wypowiedzenia umowy w najwcześniej możliwym terminie.

 

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa do procesu zmiany sprzedawcy i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo PZS

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Potwierdzam, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą uległa zakończeniu i jako sprzedawca rezerwowy został wyznaczony PGE Obrót S.A.

Prosimy o kontakt z dotychczasowym sprzedawcą energii albo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i ustalenie aktualnego statusu umowy.

Jeśli umowa jest nadal zawarta ze sprzedawcą innym niż PGE Obrót S.A., w celu jej przepisania prosimy wybrać w poprzednim pytaniu opcję: "Zmiana sprzedawcy na PGE Obrót S.A."

Kod PPE identyfikuje przyłącze energetyczne.

Można go zazwyczaj odnaleźć na fakturze VAT obecnego sprzedawcy lub w dotychczasowej umowie. W razie konieczności prosimy o jego potwierdzenie z aktualnym sprzedawcą lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa do procesu zmiany sprzedawcy i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo PZS

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

Klient to:

 

Dane Klienta:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na powyższy adres e-mail.

Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura

 

Dane współwłaściciela:

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

 

Reprezentowany przez:

(proszę wskazać zgodnie z reprezentacją zgłoszoną w KRS)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na powyższy adres e-mail.

Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura

 

Dane drugiego reprezentanta:

 

Dane trzeciego reprezentanta:

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na powyższy adres e-mail.

Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura

 

Dane wspólnika:

 

Dane trzeciego wspólnika:

 

Reprezentowany przez:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na powyższy adres e-mail.

Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura

 

Dane drugiego reprezentanta:

 

Dane trzeciego reprezentanta:

Dane pełnomocnika oraz dokument potwierdzający są wymagane jeśli umowa jest zawierana na osobę małoletnią

 

Dane pełnomocnika:

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Wzór pełnomocnictwa

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

Adres Punktu Poboru Energii

Wybierz jedno z poniższych:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres zamieszkania / siedziby

Adres zamieszkania / siedziby

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

Dane punktu poboru energii

Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybierz grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybierz okres rozliczeniowy
Wybierz okres rozliczeniowy
Wybierz grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Moc umowna dla PPE

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Okres obowiązywania umowy

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od daty doręczenia pisemnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

Okres obowiązywania umowy

 

Pozostałe informacje

Zgody marketingowe

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot