Formularz zamówienia oferty - Przyszłość bez awarii

 • Informacje ogólne
 • Dane Klienta
 • Dane adresowe
 • Szczegóły umowy
 • Podsumowanie
Punkt poboru energii leży na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą PGE Obrót.

W przypadku Operatora innego niż PGE Dystrybucja S.A. wniosek nie może zostać złożony formularzem elektronicznym. Prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta.

Formularz zawarcia umowy
Telefon: 422 222 222

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości

W przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości możliwe jest jedynie zawarcie umowy na licznik przedpłatowy. W tym celu prosimy o udanie się do najbliższego stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

Rodzaj posiadanego tytułu prawnego to:
Czy Punkt Poboru Energii posiada instalację produkującą prąd elektryczny (np. panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową)?
Wskaż przyczynę zawarcia umowy
Czy jesteś spadkobiercą dotychczasowego Klienta?

 

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (bez paneli fotowoltaicznych)

albo

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (z panelami fotowoltaicznymi)

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie powyższego oświadczenia. Brak kluczowych informacji spowoduje konieczność jego poprawienia i opóźni moment zawarcia umowy.

 

 • Numer klienta – Jest podany na fakturze VAT przy danych osobowych dotychczasowego Klienta. Może być oznaczony jako numer ewidencyjny, numer klienta lub identyfikator klienta. Jeśli nie odnajdują go Państwo, prosimy o podanie numeru faktury VAT.
 • Adres punktu poboru – Wymagane jest podanie kompletu danych adresowych.
 • Dane układu pomiarowego – Numer licznika jest nadrukowany na jego obudowie pod kodem kreskowym, a także jest prezentowany na fakturze VAT w tabeli, w której wykazane są dane pomiarowe.
  • Dla grup taryfowych G11 i C11 należy podać jedno wskazanie (WT) prezentowane na liczniku pod kodem 15.8.1 (lub 15.8.0).
  • Dla pozostałych grup taryfowych należy podać dwa wskazania prezentowane na liczniku pod kodami 15.8.1 (WT) i 15.8.2 (NT).
 • Dane osoby/firmy przekazującej lokal – Poza danymi osoby Przekazującej lokal wymagane jest także wskazanie jej adresu korespondencyjnego, na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe.
 • Dane osoby/firmy przejmującej lokal – Wymagane jest podanie kompletu danych osoby Przejmującej, która ma być stroną Umowy z PGE Obrót S.A.
 • Podpisy – Wymagane jest podanie daty sporządzenia protokołu.
  • Po stronie Przekazującego dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które były stroną umowy z PGE Obrót S.A. (dane znajdują się też na fakturze VAT)
  • Po stronie Przejmującego  dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które staną się stroną Umowy w PGE Obrót S.A. (np. małżonkowie, partnerzy, wspólnicy spółki cywilnej

 

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Pobierz wzór oświadczenia i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Oświadczenie o nabyciu spadku

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: x-pdf, jpeg, png, tiff
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

Nazwę obecnego sprzedawcy można odnaleźć w umowie lub na fakturze VAT

Kod PPE identyfikuje przyłącze energetyczne.

Można go zazwyczaj odnaleźć na fakturze VAT obecnego sprzedawcy lub w dotychczasowej umowie. W razie konieczności prosimy o jego potwierdzenie z aktualnym sprzedawcą lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach umowy z obecnym sprzedawcą:

Informację o obowiązywaniu oferty lojalnościowej oraz jej dacie końcowej można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Umowa z dotychczasowym sprzedawcą

Prosimy o potwierdzenie tej daty z obecnym sprzedawcą energii. Jej błędne podanie może doprowadzić do naliczenia kary umownej, przejścia na umowę rezerwową lub wstrzymania dostaw energii do czasu zawarcia nowej umowy.

Proszę wskazać okres wypowiedzenia aktualnej umowy

Informację o obowiązującym okresie wypowiedzenia można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Proszę dokonać wypowiedzenia obecnej umowy:
 • Jeśli w ramach umowy z dotychczasowym sprzedawcą zostało przyjęte dodatkowe porozumienie cenowe (oferta lojalnościowa), zakończenie umowy przed terminem jego wygaśnięcia może skutkować naliczeniem kary umownej
 • Umowa z dotychczasowym Sprzedawcą może zostać zakończona po upływie przewidzianego w jej regulaminie terminu wypowiedzenia

UWAGA! W przypadku wskazania zbyt wczesnej daty, która będzie niewykonalna ze względów umownych lub prawnych, PGE Obrót S.A. dokona wypowiedzenia umowy w najwcześniej możliwym terminie.

 

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa do procesu zmiany sprzedawcy i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo PZS

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Pobierz pełnomocnictwo dla PGE Obrót S.A. do pozyskania od OSD "Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw" w imieniu Klienta i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo do pozyskania PD

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Każdy wniosek jest indywidualnie analizowany przez PGE Obrót S.A. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, pracownik Spółki będzie się kontaktował z Państwem w celu jego uzupełnienia.

Klient to:

 

Dane Klienta:

 

Dane współwłaściciela:

 

Reprezentowana przez:

(proszę wskazać zgodnie z reprezentacją zgłoszoną w KRS)

 

Dane drugiego reprezentanta:

 

Dane trzeciego reprezentanta:

 

Dane wspólnika:

 

Dane trzeciego wspólnika:

Dane pełnomocnika oraz dokument potwierdzający są wymagane jeśli umowa jest zawierana na osobę małoletnią

 

Dane pełnomocnika:

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Wzór pełnomocnictwa

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

Adres Punktu Poboru Energii

Wybierz jedno z poniższych:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres zamieszkania / siedziby

Adres zamieszkania / siedziby

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

Dane punktu poboru energii

Wybierz grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybierz grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybierz grupę taryfową
 • Jeżeli punkt poboru jest w VI grupie przyłączeniowej (przyłącze tymczasowe), zostanie zastosowana grupa taryfowa C11. 
 • Informację o grupie przyłączeniowej można odnaleźć w dokumencie: "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji oraz określenie parametrów technicznych dostaw" wydawanym przez OSD
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybieram poniższego sprzedawcę rezerwowego:
Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Moc umowna dla PPE

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Okres obowiązywania umowy

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od daty doręczenia pisemnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

Okres obowiązywania umowy

 

Pozostałe informacje

Chcę otrzymywać faktury

Usługa eFaktury jest bezpłatna

„Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez PGE Obrót S.A. na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura (dostępny pod linkiem).

 

Zamówienie oferty

Wybierając ofertę "Przyszłość bez awarii" zyskujesz:

 • Gwarancję pozostania na poziomie 1% poniżej Ceny Taryfowej aż do 30.06.2025 r.
 • Możliwość skorzystania z usługi pomocy fachowców w zakresie zgodnym z wybranym wariantem Oferty:
  • podstawowy - elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych
  • rozszerzony - wariant podstawowy plus dodatkowo: ślusarz, hydraulik, szklarz, dekarz
  • kompleksowy - wariant rozszerzony plus dodatkowo: serwisant RTV/AGD, informatyk, serwistant domofonów i wideodomofonów 
 • Usługa jest wykonywana do 4h w przypadku elektryka i do 24h w przypadku pozostałych specjalistów
 • Wezwania dokonujesz pod całodobowym numerem infolinii (wszyscy fachowcy są dostępni pod jednym numerem)
 • Przysługują Ci 3 wezwania w ciągu roku (limit ten odnawia się co 12 miesięcy), każde z nich opłacone do wysokości 700 zł, w tym:
  • 500 zł - koszty części, materiałów i robocizny
  • 200 zł - koszty dojazdu i czynności diagnostycznych
Grupa taryfowa   Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
  Całodobowa Dzienna Nocna
G11 0,4251 (0,4049)    
G12   0,4852 (0,4621) 0,3051 (0,2906)
G12w   0,5018 (0,4779) 0,3512 (0,3345)
G12n   0,4731 (0,4506) 0,3270 (0,3114)

 

Chcę podpisać umowę w ramach:

Jeśli po wysłaniu formularza wybrana poniżej oferta zostanie wycofana lub wygaśnie, skontaktujemy się z Państwem z propozycją aktualnej oferty.

Zgody marketingowe

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne