Czym jest Zgodność - Compliance?

Compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości („Compliance w przedsiębiorstwie”, Bartosz Makowicz, Wolters Kluwer Polska, 2011r.)

Dlaczego tworzy się jednostki Compliance w dużych firmach?

Działalność w zakresie Compliance wywodzi się przede wszystkim z instytucji finansowych, które dostrzegły znaczenie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującym prawem oraz minimalizacji ryzyka wywołania zaburzeń w tej sferze. Obecnie zalety Compliance docenia coraz więcej największych światowych firm produkcyjnych czy też usługowych, a rozmiary budowanych działów Compliance rosną od jednoosobowego stanowiska pracy do potężnych departamentów o złożonej strukturze terytorialnej i zadaniowej, skutecznie podnosząc pozytywny wizerunek firmy, zwiększając zaufanie do niej. Jednocześnie na całym świecie, także w Europie i Polsce, przedsiębiorstwa działają proaktywnie i same budują swoje systemy Compliance, stosując się do zasady „self policing”, czyli zadbania o to, aby wewnątrz firmy funkcjonowały rozwiązania w zakresie kontroli zgodności.

Czym zajmuje się komórka ds. Compliance w GK PGE?

GK PGE jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podobnie, jak inne największe przedsiębiorstwa energetyczne, PGE ponosi odpowiedzialność wobec klientów, pracowników, swoich właścicieli, ale także szerzej – całego społeczeństwa. Odpowiedzialność ta polega między innymi na tym, że zawsze i wszędzie powinniśmy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, respektować podstawowe zasady etyczne oraz działać w sposób zrównoważony. 

Zadania w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance) komórki właściwa ds. Compliance obejmują następujące obszary tematyczne:

 1. Zasady uczciwego biznesu GK PGE, w tym Kodeks etyki GK PGE
 2. Ochrona konkurencji i konsumentów
 3. Przeciwdziałanie korupcji 
 4. Korzystanie z zasobów firmy
 5. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
 6. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)
 7. Zakupy i zamówienia publiczne (łańcuch dostaw)
 8. Konflikt interesów
 9. Bezpieczeństwo informacji
 10. Środowisko naturalne
 11. Polityka antymobbingowa
 12. Współpraca pomiędzy pracownikami
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 14. Relacje ze społecznościami lokalnymi
 15. Relacje z klientami
 16. Relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi
 17. Zasady uczciwej komunikacji korporacyjnej.

Kim jest Sygnalista (Whistleblower)?

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości, informacje o podejrzeniu i/lub wystąpieniu incydentów niezgodności, których skutki mogą być szkodliwe dla GK PGE, jej pracowników lub kontrahentów, w szczególności w zakresie działań o charakterze przestępczym, korupcji, niegospodarności, przypadków nadużycia władzy, łamania praw pracowniczych, konfliktu interesów itp. mających miejsce w spółkach GK PGE. Sygnalistą może być każdy, w szczególności pracownik, konsultant, wykonawca, podwykonawca, dostawca lub klient.

Co to jest Kodeks etyki lub Kodeks postępowania?

Kodeks etyki lub Kodeks postępowania jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w organizacji, w którym określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, partnerów biznesowych i dostawców.

Na czym polega System Zarządzania Zgodnością (Compliance) GK PGE?

Ponieważ pracownicy i menedżerowie w naszej firmie mogą różnie pojmować i tolerować ryzyko (a nawet kierować się różnymi motywacjami), potrzebny jest jednolity program, ułatwiający nam wszystkim w PGE przestrzeganie prawa, czyli – System Zarządzania Zgodnością (Compliance) GK PGE. System ten będzie składał się z trzech podstawowych filarów, takich jak: zapobieganie, identyfikacja nieprawidłowości i reagowanie.