Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259.513.500. W związku z tym szacuje się, iż oferta będzie mieć wartość niemal 6 mld zł. Tym sam jest to jedna z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największa w tym roku w Europie. Ostatecznie 220.586.475 akcji oferowane jest inwestorom instytucjonalnym, a 38.927.025 inwestorom indywidualnym tj. 15% wszystkich oferowanych akcji. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału. Był on 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 43 razy więcej akcji niż liczba walorów pierwotnie im oferowanych. Po ostatecznym zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym o połowę (z 10% do 15% łącznej liczby akcji oferowanych), szacuje się, że ich zapisy zostaną zredukowane o około 96,5%. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł, szacuje się, że kapitalizacja PGE wyniesie blisko 40 mld zł. - Dziś zakończyliśmy bardzo intensywny okres spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Szeroko prezentowaliśmy osiągnięcia Grupy PGE oraz naszą strategię rozwoju – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE. - Przewidujemy, iż pozyskane środki umożliwią nam zrealizowanie celów oferty – dodaje. Cena emisyjna akcji oferowanych przez PGE wynosi 23 zł (słownie dwadzieścia trzy złote za jedną akcję oferowaną), tj. na poziomie z górnej części orientacyjnego przedziału cenowego, który wynosił 17,50 zł – 23,00 zł oraz ceny maksymalnej, po której inwestorzy indywidualni składali zapisy. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259.513.500 z czego dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 15% akcji. W dniach od 28 do 30 października 2009 r. zaproszeni przez PGE inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na 220.586.475 walorów oferowanych przez spółkę. Przydział akcji oferowanych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych, najpóźniej do dnia 2 listopada 2009 r. Inwestorom indywidualnym akcje zostaną przydzielone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka oczekuje, iż zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu 6 listopada 2009 roku. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone, dotychczasowy akcjonariusz Skarb Państwa zachowa 85% akcji PGE. Skarb Państwa zobowiązał się nie rozporządzać akcjami PGE w terminie 180 dni od debiutu. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji. W dniu 27 października 2009 r. została zawarta umowa subemisyjna na warunkach opisanych w prospekcie emisyjnym PGE. Cele emisyjne Wartość oferty publicznej PGE wyniesie około 6 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie zgodnie z prospektem przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych. Na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym PGE, przed dokonaniem przydziału, akcje zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez tych inwestorów, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom indywidualnym. Analogicznie akcje zaoferowane inwestorom indywidualnym, na które inwestorzy nie złożą zapisów, lub zapisy na te akcje zostaną wycofane, na zasadach określonych w prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom instytucjonalnym i zostać objęte ofertą instytucjonalną. *** Dodatkowe informacje o PGE: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (022) 340 19 32 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.