Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra na PGE SA (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji PGE Electra na akcje PGE.

To połączenie jest zupełnie naturalnym procesem. Włączenie PGE Electra S.A. do Centrum Korporacyjnego Grupy, którym jest PGE S.A. pozwoli nam uniknąć wewnętrznej konkurencji i przyczyni się do wzrostu wartości całej grupy – mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna - Połączenie spółek nie wpłynie na ich bieżącą działalność operacyjną związaną z dostarczaniem energii elektrycznej odbiorcom. – dodaje prezes Zadroga. 

PGE Electra SA jest spółką zajmującą się obrotem hurtowym w Grupie Kapitałowej PGE. Spółka prowadzi obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (np. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji) w ramach Grupy PGE. Jest też podmiotem realizującym transakcje z podmiotami spoza Grupy. Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejmie PGE S.A., która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.