Aneks został zawarty, aby umożliwić zakończenie postępowania sądowego w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej koncentracji.

W aneksie strony określiły czas trwania umowy na 12 miesięcy od daty jej zawarcia przy czym termin ten ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej dokonania koncentracji PGE i Energa S.A.

***

PGE Polska Grupa Energetyczna SA zawarła 29 września 2010r. ze Skarbem Państwa umowę dotyczącą nabycia 4.183.285.468 akcji Spółki Energa SA, stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego. Cena zakupu wszystkich Akcji wyniosła 7 529 913 842,40 zł.

Przeprowadzenie Transakcji wymaga dla swej skuteczności uzyskania przez PGE zgody na koncentrację.