EBITDA, po wyłączeniu rekompensat z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT), wyniosła 2 mld PLN i zwiększyła się o 4,2% rok do roku. Marża EBITDA wynosi 30%, co jest najlepszym wynikiem wśród największych spółek sektora w Polsce i czwartym w Europie.

Dobre wyniki Grupy PGE są przede wszystkim efektem przeprowadzonego w ubiegłym roku porządkowania struktury Grupy oraz wyższych przychodów z tytułu rekompensat KDT, w porównaniu rok do roku.

- Zadowoleni jesteśmy przede wszystkim z wysokiego wzrostu zysku przypisywanego akcjonariuszom PGE. Tak jak zapowiadaliśmy, porządkowanie struktur poprzez wykup akcji mniejszościowych w grudniu ubiegłego roku zaczyna przynosić wymierne efekty - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zysk netto oraz zysk na akcję wzrasta

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 38% w porównaniu do I kwartału 2010r. i wyniósł 1,2 mld PLN. Wzrost ten wiąże się przede wszystkim ze zmianą struktury właścicielskiej z grudnia 2010r., kiedy to PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa pakiety mniejszościowe akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Dystrybucja S.A.

Zysk netto na akcję w I kwartale 2011r wyniósł 0,66 PLN i wzrósł o 26,9% w porównaniu do roku poprzedniego.

Ponadto w pierwszym kwartale 2011 roku wzrosły przychody z tytułu kontraktów długoterminowych z 66 mln PLN do 171 mln PLN rok do roku.

Zysk brutto Grupy PGE z uwzględnieniem rekompensat z tytułu kontraktów długoterminowych w pierwszym kwartale 2011 roku wyniósł 1,6 mld PLN. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 wzrósł o 14%. 

- Warto zauważyć, że marża EBITDA za pierwszy kwartał 2011 roku w porównaniu do pozostałych kluczowych spółek sektora jest najwyższa w Polsce oraz czwarta w Europie. Zadłużenie pozostaje na stabilnym, niskim poziomie. Wyniki Grupy rosną, a realizowane działania zwiększają jej wartość. – mówi Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zmiana modelu obrotu energią wpłynęła pozytywnie na wyniki sprzedażowe

W I kwartale 2011 r. Grupa sprzedała 22,2 TWh energii elektrycznej, w porównaniu z 14,8 TWh w I kwartale 2010 r. W związku z tym przychody Grupy Kapitałowej PGE po wyłączeniu rekompensat z kontraktów długoterminowych wyniosły 7,1 mld PLN i wzrosły o 35,5% rok do roku. Główny wpływ na wzrost przychodów miała wprowadzona przez Grupę zmiana modelu obrotu energią tj. handlu energią poprzez giełdy.

Produkcja w Grupie PGE w pierwszym kwartale 2011r. utrzymuje się na stabilnym poziomie i wyniosła 14,1TWh w porównaniu do 14 TWh rok do roku.

Konsekwentnie realizowane inwestycje w nowe moce wytwórcze

W I kwartale 2011 roku wartość inwestycji w Grupie Kapitałowej PGE wyniosła 620,3 mln PLN. Największe nakłady poniesione zostały w segmencie energetyki konwencjonalnej i wyniosły 429,6 mln. Z tego 118 mln PLN przeznaczono na nowy blok o mocy 858 MW, a 100 mln PLN na modernizację bloków nr 3 - 12 w elektrowni Bełchatów.

Drugim pod względem poniesionych nakładów inwestycyjnych segmentem była dystrybucja. Wydatki poniesione w pierwszym kwartale wyniosły 136 mln PLN i dotyczyły głównie podłączeń nowych klientów (70 mln PLN) oraz inwestycji w budowę nowych sieci elektroenergetycznych (13 mln PLN).

Konsekwentnie realizowane są działania związane z budową nowych mocy wytwórczych w Grupie PGE. W PGE Elektrownia Opole otrzymanie ostatecznych ofert dla budowy bloków 5 i 6 przewidywane jest do końca czerwca 2011r.

W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów trwa postępowanie przetargowe dla bloku o mocy ok. 460 MW.

W programie jądrowym w pierwszym kwartale 2011r. spółka PGE Ej 1 Sp. z o.o. uruchomiła dwa ważne dla programu postępowania przetargowe. Jedno postępowanie dotyczy wyboru Doradcy Technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Drugie natomiast dotyczy Badania środowiska, badania lokalizacji oraz usług związanych z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Procedury przetargowe uruchomione zostały przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji – budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy około 6000 MW, po około 3000 MW każda.

Program Konsolidacji Grupy i dalsze porządkowanie oraz integracja struktur

W ramach kolejnego etapu Programu Konsolidacji Grupy trwają działania związane z optymalizacją funkcjonowania oraz podnoszeniem efektywności operacyjnej i finansowej segmentów powstałych, po połączeniach formalno-prawnych. Trwa również proces rejestracji połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. z PGE Energia Odnawialna S.A.

W ramach prowadzonego projektu zarządzania aktywami pozaenergetycznymi (projekt non-core) w I kwartale 2011 r. zbyte zostały akcje/udziały w czterech spółkach oraz zakończono proces upadłości jednej spółki.

Informacji dodatkowych udziela:

Sylwia Filimon

Koordynator ds. Public Relations

Tel. (22) 340 26 69

e-mail: sylwia.filimon@gkpge.pl  

Dodatkowa informacja o Grupie Kapitałowej PGE S.A.:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku wyniosła około 53 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,2 GW.