W dniu 27 października 2011r., Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której nabyła: - 82.479 akcje spółki PGE Elektrownia Opole S.A., stanowiące 8,25% w kapitale zakładowym spółki; - 44.087 akcje spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) z siedzibą w Bełchatowie, stanowiące 0,0068% w kapitale zakładowym spółki; - 96 akcje spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, stanowiące 0,0019%. w kapitale zakładowym spółki; - 24.423 akcje spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, stanowiące 0,0025% w kapitale zakładowym spółki. Łączna wartość transakcji wynosi 101.447.698,29 PLN.

Transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE. Jej celem jest wykup pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE, które Skarb Państwa nabył w wyniku realizacji procesu konwersji akcji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).

Po dokonaniu transakcji PGE posiada: - 932.479 akcje spółki PGE Elektrownia Opole S.A., stanowiące 93,25% w kapitale zakładowym spółki, - 592.810.402 akcje spółki PGE GiEK, stanowiące 91,04% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 7,88% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A., a akcje stanowiące 0,02% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Energia Odnawialna S.A.), - 4.914.642 akcje spółki PGE Obrót S.A., stanowiące 99,31% w kapitale zakładowym spółki, - 97.841.994 akcje spółki PGE Dystrybucja S.A., stanowiące 10,05 % w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 89,91% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A.).

Pozostałe akcje w wyżej wymienionych spółkach należą do akcjonariuszy mniejszościowych niezwiązanych z Grupą Kapitałową PGE.       Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych.

Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.