Brak złożenia apelacji będzie skutkował uprawomocnieniem się wyroku z dniem 12 czerwca br. Tym samym prawomocna stanie się decyzja Prezesa UOKiK zakazująca koncentracji, a umowa sprzedaży 84,19 proc. akcji ENERGA S.A.  zawarta w dniu 20 września 2010 r. pomiędzy PGE a Skarbem Państwa, ulegnie rozwiązaniu.

***

Opis: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła ofertę kupna akcji Energa S.A. 16 sierpnia 2009 roku. Ofertę ostateczną złożono po przeprowadzeniu procesu „due dilligence”, czyli wykonaniu szeregu analiz biznesowych, prawnych i finansowych spółki. 20 sierpnia 2009 r. PGE znalazła się na krótkiej liście inwestorów ubiegających się o zakup Energi. Tym samym została zaproszona do pogłębionego badania spółki i negocjacji warunków transakcji. Umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 4.183.285.468 akcji Energa S.A., stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego, zawarto 29 września 2010 roku, po akceptacji uzgodnionych wiążących warunków umowy (cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 7 529 913 842,40 zł; cena za jedną nabywaną akcję wyniosła 1,80 zł). Przeprowadzenie transakcji wymagało uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. 20 października 2010 r. PGE złożyła wniosek do UOKiK w tej sprawie. Decyzją z 13 stycznia 2011 r. Prezes UOKiK zakazał dokonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zakupu akcji Energa S.A. PGE odwołało się od tej decyzji 28 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odwołaniu PGE wnosiła o zmianę decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie decyzji zezwalającej na koncentrację. Wyrok oddalający odwołanie PGE od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kontroli nad Energa S.A. zapadł 14 maja 2012 r. Wyrok nie był prawomocny. Od wyroku przysługiwało prawo apelacji do Sądu Apelacyjnego.  

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl   +48 695 883 873  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.