W wyroku z dnia 12 września br. zasądzono od PGE na rzecz Alpiq kwotę 43,2 mln EUR plus odsetki. Zasądzona kwota jest ponad trzykrotnie niższa od roszczenia dochodzonego przez Alpiq oraz dwukrotnie niższa od rezerwy, którą na ten cel utworzyła PGE. Na rzecz PGE zasądzono od Alpiq kwotę 1,4 mln EUR tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, świadków, biegłych oraz zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym.

Kwota roszczeń, których ostatecznie Alpiq dochodził od PGE wynosiła 162,9 mln EUR wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Wysokość roszczenia była kilkakrotnie modyfikowana. PGE utworzyła w ubiegłych latach rezerwę na ten cel, która na dzień 31 sierpnia br. wynosiła 95,2 mln EUR (w tym kwota główna w wysokości 79,1 mln EUR). Rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego i rozliczenie odszkodowania spowoduje częściowe wykorzystanie rezerwy, a pozostała jej część zostanie rozwiązana i ujęta w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

W wyroku Sąd Arbitrażowy orzekł, że umowa na dostawę energii elektrycznej między PGE a Alpiq z dnia 28 października 1997 r. wygasła w dniu 28 lutego 2009 r. Przypomnijmy, że spór powstał w 2008 roku na gruncie Umowy (wieloletniego kontraktu na dostawy energii elektrycznej poza granice Polski), która nie mogła być wykonywana przez PGE od marca 2008 roku z uwagi na nieudostępnianie w ogóle lub udostępnianie w niewystarczających ilościach transgranicznych mocy przesyłowych w kierunku Słowacji. Brak wystarczających mocy przesyłowych wynikał z implementacji w tamtym czasie ustawodawstwa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego oraz związanych z tym zmian regulacyjnych. Sprawa z powództwa Alpiq została wytoczona przed Trybunałem Arbitrażowym przy Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym Austriackiej Izby Handlowej.

Wyrok został wydany po przeszło trzech latach postępowania. W tym czasie PGE wskazywała na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, tj. głębokich zmian regulacyjnych, ewentualnie, konieczność dostosowania Umowy do nowych, nieprzewidzianych przez strony, okoliczności. Zarząd PGE przeanalizuje wyrok oraz środki prawne, jakie ewentualnie mogłyby służyć jego podważeniu.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873